Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Östersund kn, HÄGGENÅS PRÄSTBORD 1:7 HÄGGENÅS KYRKA

 Anläggning - Värdering

HÄGGENÅS KYRKA, Häggenås kyrka
12/31/05
Motivering
Kyrkomiljön präglas av det påfallande avskilda läget från annan bebyggelse. Genom att byggnader och stigportar är väl sammanhållna med färgsättning och materialval förstärks miljöns monumentala och öppna karaktären.

Utvändigt är kyrkan ett spännande exempel på smakförskjutningen under 1800-talet där lanterninen och spiran från 1877 passade mer i smaken än att behålla och reparera den gamla låga lanterninhuven. Rundbågfrisen längs långhusväggarna är troligen ett spår från samma tid, liksom plåttaket som fick ersätta det ursprungliga spåntaket.

Den högklassiga originalinredningen utförd av lokala hantverkare är tidstypisk och Göran Sundins målningar kan karakteriseras som de finaste och mest monumentala han utfört. Det ursprungliga, stora och välgestaltat praktfulla kyrkorummet var dock vid invigningen ingalunda unikt. Tack vare senare tillskott av yppersta kvalitet i form av praktfulla vindfångsdekorationer och saklig dopaltartavla, utförda av den i socknen födde Olof Ahlberg, har kyrkorummet fortsatt att utvecklas och berikas i klassicistisk riktning. 1921-22 års restaurering är väl utförd och läktarunderbyggnaderna från 1977 stjäl inte så mycket av rymdverkan och längdriktning då den inte har en fasad i kyrkans hela bredd utan är uppdelade. Färgsättningen är ljus och harmonisk med relativt lite marmorering och hög kvalitet på bemålade ytor.

Vapenhuset har en lugn och stilren karaktär med Olof Ahlbergs snidade vindfång som ger en fingervisning om prakten i det magnifika kyrkorummet.

Att särskilt tänka på vid sidan av grundkraven i skötsel och förvaltning av kyrkan:

Miljöns enhetlighet och det öppna landskapsavsnittet

Vården av kyrkoruinen

Kyrkans under 1800-talets senare del omgestaltade men sedan dess välbevarade exteriör.

Den fasta 1800-talsinredningen

Olof Ahlbergs tillskott i inredningen

Dopplatsen är ett gott exempel på en lösning av sentida anpassningskrav på kyrkobyggnaden.

Kyrkorummets färgsättning

Vapenhusets karaktär och färgsättning

Bevarade elektriska bänkvärmare från 1920-talet