Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Ulricehamn kn, KÖLABY 28:1 KÖLABY KYRKA

 Anläggning - Värdering

KÖLABY KYRKA
6/7/05
Motivering
KYRKOMILJÖN - Kölaby kyrka ligger vid ån Ätran. Den ursprungligen medeltida kyrkplatsen är belägen i utkanten av stationssamhället Trädet. I kyrkans direkta närhet finns ett äldre ålderdomshem och församlingshem. Det omgivande landskapet präglas av grusåsar med stora fornlämningskoncentrationer.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkogården är i sen tid utvidgad åt sydväst, vilket är klart avläsbart. Den omges av kallmurar och trädrader, samt begränsas i sydost av en bäckravin. I muren finns tre öppningar, alla med smidesgrindar. Den ena har en stiglucka från 1700-talet. Kyrkogården knyts samman av ett oregelbundet nät med grusgångar. På kyrkogården finns en del av en runsten, tre gravstenar från 1600-talet och ett stort antal från 1800-talet, varav tre med grus och järninhägnad.
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING - Salkyrkan från 1836 är ett välbevarat exempel på en sockenkyrka i empirestil. Karaktäristiskt är det flacka torntaket och dess lanternin samt de ursprungliga rundbågsfönstren och lunetterna. Det tresidigt avslutade korpartiet visar på kvarlevande äldre byggnadstraditioner. Interiören har från byggnadstiden bibehållit en stor del av ljus och rymd med flackt tunnvalv och sluten bänkinredning samt altarring och portar. Från 1892 års renovering är en nygotisk altaruppsats och predikstol. Den förra inramar en målning av A G Ljungström från Sandhem och omges av en för tiden ålderdomlig draperimålning. Predikstolen har övertagit de figurförsedda fyllningarna från den gamla kyrkans predikstol, vilken bar årtalet 1670. Från dennas ljudtak är en del träskulptur uppsatt på ena långsidan. Den enhetliga ljusa färgsättningen binder samman rummet och dess inredning. 1934 utfördes tidstypiskt dekormåleri i fönstersmygar och på sakristians tak av C O Swensson, vilken vid renoveringen 1953 även dekorerade en ny utkragning på läktaren. Samma år tillkom ett ljudtak samt ett pneumatiskt orgelverk med fasad och visst pipmaterial från 1867 års orgel. Läktare och bänkar ombyggdes. I vapenhuset står en runsten och i tornet förvaras en medeltida dopfuntsfot, korgen till 1670 års predikstol och den ursprungliga altarprydnaden. På olika håll i kyrkan finns rester av den gamla kyrkans altaruppsats i form av snidad akantus.
ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön:
- Kyrkan har tillsammans med intilliggande ålderdomshem och församlingshem ett framträdande läge i utkanten av stationssamhället.
- Kyrkans föga förändrade exteriör representerar empirestilens enkla sockenkyrka.
- Interiören präglas av en blandning av nyklassicism och senare renoveringars tillskott, vilka samverkar till en helhet.
- Bevarad inredning från byggnadstiden.
- Altaruppsats och predikstol från 1892.
- Tidstypiska målningar från 1934 och 1953.
- Runstenar och medeltida dopfuntsfot.
- Kyrkogård med kallmur, smidesgrindar, stiglucka, trädrader, grusgångar och gravstenar från 1600- samt 1800-tal.