Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Skellefteå kn, BJURLIDEN 1:416 BOLIDENS KYRKA

 Anläggning - Värdering

Bolidens kyrka, BOLIDENS KYRKA
4/21/10
Motivering
Bolidens kyrka är en välbevarad representant för den modernistiska sakrala arkitekturen, med starkt tillbakablickande drag. Den har med sina proportioner och sin slutenhet starka associationer till medeltida gråstenskyrkor, samtidigt som kyrkans avskalade yttre samt de höga rektangulära fönstren följer ett modernistiskt schema. Modernistiska drag invändigt är bl.a. läktarens placering och gestaltning, predikstolens och altarringens enkla former, samt armaturernas utformning. Liksom det arkitektritade samhället Boliden är kyrkans tillblivelse starkt förknippad med Bolidenbolaget och brytningen av guldmalm. Klockstapeln som påminner om en gruvlave och armaturerna som erinrar om guldtackor är några exempel på hur kyrkans utformning också påverkats av detta. Gruvbolaget anlitade framstående arkitekter och såväl samhället som kyrkan har därför höga arkitektoniska värden. Kyrkan är i stort sett oförändrad utvändigt sedan byggnadstiden, och bara i mindre grad ändrad invändigt.

Att särskilt tänka på vid användning och förvaltning av kyrkomiljön och byggnaderna

Kyrkan har ett högt arkitektoniskt värde och utgör ett av landets värdefullaste exempel på modernistisk kyrkoarkitektur i sten. Den är utformad av Peter Celsing, som var en av sin tids mest framstående arkitekter. Kyrkan med sin genomtänkta utformning ingår i ett samhälle där höga arkitektoniska ambitioner präglat såväl stadsplan som bebyggelse.

Kyrkan kombinerar på ett bra sätt modernismens idé med tillbakablickande på medeltidens kyrkobyggande, vilket gör kyrkan ovanlig i stiftet. De väl avvägda proportionerna, det stränga formspråket och den strama renheten är kvaliteter som gör kyrkan ytterst känslig för förändringar och tillägg såväl invändigt som utvändigt.

Klockstapeln har ett kraftfullt uttryck och tillför kyrkomiljön en lokal förankring genom sin association till gruvlave. Likaså representerar armaturerna i kyrko-rummet sådana symboliska värden. De har en säregen utformning och är viktiga modernistiska inslag i kyrkorummet.

Originalinredningen med sin ursprungliga färgsättning och byggnadsmaterialen med sin starka materialverkan har stort estetiskt värde och är betydelsefulla för upplevelsen av kyrkorummet.

Ljusföringen från de stora fönstren och dopplatsens medvetna placering och utformning är både arkitektoniskt och symboliskt viktig.

Muralmålningen av Pär Andersson i koret besitter ett konstnärligt värde och är betydelsefullt införlivad i arkitekturen.