Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Lidköping kn, SÖNE 13:1 SÖNE KYRKA

 Anläggning - Värdering

SÖNE KYRKA
1/19/04
Motivering
KYRKOMILJÖN - Söne kyrka har ett framträdande läge i Kållands odlingslandskap och i byn nära Vänern.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkogården, som vid 1900-talets början utvidgades mot öster, inramas av en kallmurad stenmur. I anläggningen ingår smidesgrindar med stenstolpar, smidesgrind, grusgångar samt flera stenkors från 1600- 1700-talet.
KULTURHISTORISK KARAKTÄRISTIK OCH BEDÖMNING - Kyrkans långhus och kor uppfördes av finhuggna sandstenskvadrar omkring år 1200. Tornet av gråsten byggdes troligen på 1400-talet , vapenhuset 1689 och sakristian 1749. Nya fönster upptogs vid 1800-talets slut och samtidigt fick taket skiffertäckning. Det medeltida långhuset och koret är ännu bevarade liksom medeltida takstolar, två romanska fönsteröppningar och en stavkorshäll utmed fasaden.
Flera tidsskikt finns representerade i interiören. Medeltiden sätter sin prägel på kyrkorummet genom bland annat korets tunnvalv och genom dopfunten, ett korfönster, två liljestenar, en järnbeslagen port och den inre sydportalen. Predikstolen är från 1700-talet liksom väggmålningarna på korets sydvägg och i triumfbågen. Det tidiga 1900-talets syn på kyrkorummet speglas i långhusets takdekorationer, bänkinredningen och altarringen från Anders Rolands renovering 1925. Samma år inköptes också nuvarande altaruppsats i barock.
ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ vid vård och förvaltning av kyrkan och dess anläggning
-Kyrkans markerade läge.
-Kyrkan är ett välbevarat byggnadsverk från medeltiden.
- Medeltida murverk utgör ett omistligt historiskt dokument.
-Skiffertaket ugör ett regionalt särdrag.
-Kyrkorummets målade dekor från 1200-tal, 1400-tal, 1700-tal och 1900-tal.
-Bevarad inredning från medeltid, 1700-tal och 1900-tal.
-Kyrkogårdens grusgångar, trädrad, stenmur, smidesgrindar och äldre gravvårdar.