Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Lidköping kn, KEDUM 6:1 NORRA KEDUMS KYRKA

 Anläggning - Värdering

NORRA KEDUMS KYRKA
10/8/03
Motivering
KYRKOMILJÖN - Norra Kedums kyrka ligger i en samlad by Kållands odlingslandskap.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkogården inramas av en stenmur och av en rad med äldre träd. I anläggningen ingår en ekonomibyggnad med skiffertak från 1930, smidesgrindar med stenstolpar och grusgångar. Här finns även ett antal äldre gravvårdar, såsom ett tiotal stenkors och två stenar med reliefänglar från 1600-1700-talet, två tumbor och några vårdar med stenram.
KULTURHISTORISK KARAKTÄRISTIK OCH BEDÖMNING - Norra Kedums tidigmedeltida kyrka förlängdes och breddades i öster 1697. Tornet och sakristian ritades av Axel Forssén och uppfördes i historiserande stil 1931. De medeltida murarna är bevarade i långhusets västra parti.
Interiören präglas främst av de rådande stilidealen omkring 1690 - 1750. Barocken avspeglas i bland annat Olof Tholins predikstol från 1709, i altaruppsatsen från 1697 och i Lars Hasselboms plafond - och draperimålningar från 1700-talets mitt. Vid Axel Forsséns renovering 1931 byggdes en ny läktare med användande av 1700-talets läktarbröst och en draperimålning rekonstruerades. Dopfunten är medeltida. Nuvarande altarring, portar, bänkinredning mm tillkom. Trots senare tillägg får kyrkorummet en stark autencitet tack vare den välbevarade, äldre inredningen och det delvis medeltida, ojämna murverket.
ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ vid vård och förvaltning av kyrkan och dess anläggning
-Kyrkans läge i en väl sammanhållen bymiljö.
-Medeltida murverk utgör ett omistligt historiskt dokument
-Kyrkan representerar de små medeltidskyrkor som senare byggts om till salkyrkor.
-Bevarad medeltida dopfunt och inredning från ca 1700
-Den väl anpassade inredningen från 1931
-Skiffertaket utgör ett regionalt särdrag. .
-Kyrkogårdens ekonomibyggnad, grusgångar, trädrad, stenmur, smidesgrindar och äldre gravvårdar.