Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gullspång kn, HOVA 65:1 HOVA KYRKA

 Anläggning - Värdering

HOVA KYRKA
9/13/06
Motivering
KYRKOMILJÖN - KYRKOMILJÖN - Hova kyrka har ett öppet läge vid en äldre färdled, som sammanfaller med nuvarande Europaväg 20. Kyrkan och den byggnadsminnesförklarade prästgården från 1700-talet är belägna i utkanten av stationssamhället Hova. Någon kilometer söder om kyrkan ligger Hova begravningsplats.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkogården omges av en stenmur, trädrader samt bitvis av en häck. Ingångarna utgörs av muröppningar med kalkstenstrappor samt i norr av en smidesgrind. Förutom två resta stenar, möjligen medeltida, saknas gravvårdar, men i kyrkogårdens södra del finns en minneslund. Norr om kyrkan finns ett sockenmagasin, troligen från 1700-talet.
KULTURHISTORISK KARAKTÄRISTIK OCH BEDÖMNING - Hova medeltida stenkyrka nyuppfördes till största delen 1734 efter att 1723 ha eldhärjats - delvis på de gamla murarna. Den ovanligt stora, vitputsade salkyrkan med slätputsade omfattningar har ett brett långhus, sakristia i norr och i väster ett kraftigt torn med dubbla ljudgluggar. 1810-1812 förlängdes kyrkan åt öster och fick sin nuvarande empirkaraktär med fullbrett, rakt avslutat kor samt på tornet en kopparplåtsklädd lanternin med urtavlor.
Interiören bär spår av olika tiders ideal. Det tunnvälvda brädtaket är från 1810. En järndörr, nu placerad mellan kor och sakristia, är möjligen medeltida. Från början av 1700-talet har bevarats dekormålade brudbänkar med Fredrik den 1´s och Ulrika Eleonoras porträtt samt en rikt skulpterad trädopfunt med lock. Från denna tid är troligen också den murade torntrappan, fyra gravhällar, huvudbanér, två nummertavlor och en predikstol. Axel-Johan Fägerplans altartavla med klassiserande ram tillkom 1850. 1900-talets tillkott utgörs bland annat av den pneumatiska Setterqvistorgeln från 1908, den öppna bänkinredningen från 1927 samt Adolf Niklassons ljudtak och läktarunderbyggnad från 1949. Nuvarande färgsättning med rekonstruerat listverk från 1800-talet är, liksom altare och altarring, ett resultat av Jerk Altons renovering 1977.
ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ vid vård och förvaltning av kyrkan och dess anläggning
- Kyrkans och prästgårdens läge vid en äldre färdväg
- Den stora kyrkan representerar 1700-talets kyrkobyggnader
- Medeltida murverk är ett omistligt historiskt dokument
- Exteriörens prägel av 1810-års tillbyggnad
- Skiffertaket utgör ett regionalt särdrag
- Kyrkorummets brädtak från 1810
- Den medeltida järndörren
- Bevarad inredning från 1700-talet och altartavlan från 1850
- Kyrkotomtens trädrad, stenmur, smidesgrind, trappor och äldre de två gravvårdarna
och järndörr
- Kyrkogårdens sockenmagasin