Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Alingsås kn, CENTRUM 1:12 LANDSKYRKAN

 Anläggning - Värdering

LANDSKYRKAN
9/1/05
Motivering
KYRKOMILJÖN - Alingsås landskyrka ligger invid Säveån med stadskärnan i söder. Grönområden omger kyrkan i väster och öster.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkogården begränsas av ett smidesstaket från sekelskiftet och Säveåns brant. Staketet har en samtida smidesgrind. Längs kyrkogårdens sidor står äldre lövträd. Grusgångar löper fram till kyrkan och omsluter denna. Några stenramsgravar från sekelskiftet finns invid kyrkan samt två gjutjärnskors.
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING - Den vitputsade salkyrkan fick sin nuvarande empirekaraktär 1824-31 då fullbrett, rakt avslutat kor tillkom samt torn med kopparklädd lanternin och tempelgavlar. Medeltida murverk ingår i långhuset, oklart i hur stor utsträckning. Tornets nedre del stöds av kraftiga strävpelare. Den ljusa interiören präglas av 1800-talets nyklassicism med bevarad stramhet och symmetri. Framträdande är det välvda brädtakets målade skyar och figurer, utförda 1765 av boråsmålaren Nils Åvall och kompletterade i samband med utvidgningen. Rummets fixpunkt är altarväggens pilasterinramade exedra från 1824 med kopia av Thorvaldsens Kristus från renoveringen 1903. Sistnämnda år ersattes altarpredikstolen med en stilmässigt passande predikstol från Vinbergs församling. Altarringen är samtida med koret. Orgelfasad och läktare tillkom 1877 och samspelar väl med inredningen i övrigt. Den öppna bänkinredningen är från 1948. Interiörens enhetliga färgsättning i vitt, grått och guld är från 1982 års renovering då flera förändringar gjordes i tornet. Ett epitafium från 1700-talets mitt sitter på ena långsidan.
ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ i förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön:
- Kyrkans fria läge utanför stadskärnan.
- Kyrkans exteriör är en god representant för det tidiga 1800-talets empirestil.
- Medeltida murverk utgör ett omistligt historiskt dokument.
- Interiörens enhetligt klassicistiska prägel och karaktärsskapande takmålning.
- Bevarad inredning och inventarier fram till och med 1903 års renovering.
- Kyrkogårdens staket och grindar i smide, trädrad, grusgång och äldre gravar.