Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falköping kn, TORBJÖRNTORP 17:1 TORBJÖRNTORPS KYRKA

 Anläggning - Värdering

TORBJÖRNTORPS KYRKA
5/30/02
Motivering
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING
TORBJÖRNTORPS nygotiska KYRKA uppfördes 1869-71 på medeltida kyrkplats efter ritningar av J F Åbom. Med sin tydliga och höga placering utgör kyrkan ett dominerande blickfång i det omgivande odlingslandskapet och byn.
Kyrkan utgör tillsammans med den närbelägna skolmiljön och en f.d. prästgård en samlad kyrkomiljö. Torbjörntorp kyrkas interiör och exteriör representerar det sena 1800-talets typiska stilideal med en blandning av nyklassicism och nygotik. Interiören är präglad av byggnadstidens ideal genom att ursprunglig inredning som t.ex. predikstol, altarskrank med altare och altartavla, bänkar och delvis läktarbänkar, läktarbröstning, är bevarade i hög grad.
ATT SÄRSKILT TÄNKA PÅ vid förvaltning och användning av kyrkan och kyrkomiljön:

- kyrkan, skolmiljön och f.d. prästgården utgör en äldre kyrkomiljö och sockencentrum
- kyrkan är en välbevarad representant för de stora, stilimiterande sockenkyrkor som uppfördes under
- slutet av 1800-talet
- bevarad ursprunglig inredning
- interiörens prägel av byggnadstidens ideal
- kyrkogårdens grusgångar, allé, trädrad, stenmur och smidesgrindar