Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sundsvall kn, MERCURIUS 15 CASSELSKA HUSET

 Anläggning - Värdering

Casselska huset
1/17/08
Motivering
Casselska huset har ett stort arkitekturhistoriskt värde både som del av den karaktäristiska stenhusbebyggelse som uppfördes i Sundsvall efter branden 1888 och som enskilt objekt. Byggnaden är en bra representant för den typ av putsad bebyggelse som uppfördes med butiker i bottenvåningen samt bostäder och eventuella kontor i de övre våningsplanen. Byggnaden har vidare alltid haft stor betydelse för upplevelsen av staden då den varit en port mot staden för besökare som anlänt med båt, tåg eller bil.

En byggnadsminnesförklaring av Casselska huset är i linje med Västernorrlands strategiska kulturarvsprogram ”Kulturarv nu, utsikter 2007 – 2010”. I programmet utpekas tre prioriterade områden där Sundsvalls stad har bäring på temat ”Industrisamhällets kulturarv”.

Sundsvalls stenstad är klassad som riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § miljöbalken (1998:808).