Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, VÄSTBERGA 1:1 HÖKMOSSENS GÅRD

 Anläggning - Värdering

HÖKMOSSENS GÅRD
10/3/08
Motivering
Grön = Fastighet med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Hökmossens gård har anor från åtminstone 1700-talet har stora kulturhistoriska och miljöskapande värden. Den lilla gårdsanläggningen, bestående av en mangårdsbyggnad samt två flyglar, har genomgått vissa ombyggnader och upprustningsarbeten men ändå bevarat en ålderdomlig prägel. Husen ligger inbäddade i lummig grönska i form av olika lövträd och syrénbuskar, rundeln i mitten av gårdsplanen omringas av breda, grusade gångar.

Hökmossens gård har ett stort byggnadshistoriskt värde och ett identitetsvärde för stadsdelen. Som en rest av det ålderdomliga jordbrukslandskapet i Stockholms ytterområden före 1900-talets stora exploateringar har anläggningen även ett samhälls- och agrarhistoriskt värde.

Fastigheten ingår i ett kulturhistoriskt särskilt värdefullt område, utpekat i Stockholms översiktsplan.