Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Heby kn, HARBO PRÄSTGÅRD 1:6 HARBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3861-004.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HARBO KYRKA (akt.)
Uppsala
Heby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HARBO PRÄSTGÅRD 1:6

Historik

Harbo kyrka ligger i nordvästra Uppland, sydväst om sjön Tämnaren. Uppgifter finns om en ärkebiskopsvisitation i socknen år 1318, av den kyrkan finns dock inga spår idag. Nuvarande kyrka har rektangulär plan med en tresidig avslutning i öster rymmande sakristian. Byggnaden täcks av ett mansardtak. Ursprungskyrkan, nuvarande långhusets västra del, var en senmedeltida salkyrka. 1776 skedde en stor ombyggnad, kyrkan förlängdes åt öster och fick sitt nuvarande karaktäristiska yttertak. Vid samma ombyggnad revs det medeltida vapenhuset. 1700-talets förändringar syns mindre i interiören, där 1400-talsvalven fått vara kvar. Under 1800-ta...

Läs mer i eget fönster

Kyrkobyggnaden uppfördes någon gång under 1400-talets första hälft med naturstensmurar, blinderingar och gavelrösten i tegel, samt spånklätt sadeltak. På norra långsidan var sakristia utbyggd och på den södra ett vapenhus. Kyrkorummets valv tillkom samtidigt eller kort tid därefter och bemålades. Nuvarande byggnadsvolym är resultatet av en stor omgestaltning 1776, då långhuset förlängdes mot öster, fick tresidig koravslutning, samtidigt som utstickande sakristia och vapenhus revs. Långhusets gråstensmurar byggdes på med tegel och ett valmat yttertak tillkom.

År 1400 - 1450 Nyanläggning
1400-talets första hälft, kyrkan uppförs. Byggnaden var rektangulär med sakristia på norra långväggen och vapenhus vid den södra, samt försedd med sadeltak. Två fönster fanns på södra långväggen, ett på östra gaveln och ett på västra, medan norra sidan var fönsterlös.
År 1860 - 1860 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas
År 1952 - 1952 Utvidgning - Begravningsplats
Den nya kyrkogården invigs, belägen söder om den gamla
År 1998 - 1998 Nyanläggning - Minneslund
Mark införskaffades för anläggande av minneslund.