Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, BERTHÅGA 11:12 BERTHÅGA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Berthåga kyrkogård ekonomigården.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BERTHÅGA KYRKOGÅRD (akt.), BERTHÅGA KAPELLKREMATORIUM (akt.)
Uppsala
Uppsala

Religionsutövning - Krematorium

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Krematorium

Religionsutövning - Krematorium

Religionsutövning - Krematorium

Religionsutövning - Begravningsplats

BERTHÅGA 11:12

Historik

Berthåga begravningsplats (1964-65, Ulla Bodorff), kapellkrematorium (1964-65, Kurt von Schmalensee).

Omsorgsfullt utformad landskapskyrkogård i typisk uppländsk miljö med ingående fornlämningsområde. I landskapet välplacerat och välbevarat kapellkrematorium med stram utformning samt omsorgsfull sten- och tegelbehandling. Två kapell. Konstnärlig utsmyckning bl.a. av Olle Hellström (originell och karakteristisk klockstapel), Folke Heybroek och Börje Lindberg

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister

Berthåga kyrkogård och krematorium invigdes 1965. Anläggningen är ett verk av landskapsarkitekten Ulla Bodorff och krematoriet är uppfört efter arkitekten Kurt von Schmalensees ritningar. Det var 1955 som kyrkofullmäktige beslutade att en ny kyrkogård med krematorium skulle anläggas i Berthåga. Året därpå anordnades en inbjuden arkitekttävling för byggande av krematorium med begravningskapell. Tävlingen vanns av Kurt von Schmalensee med förslaget Campo Santo som han fick i uppdrag att arbeta vidare med. Schmalensee var vid denna tid stadsarkitekt i Norrköping. Ulla Bodorff anlitades, eftersom hon räknades som en av de mera framståen...

Läs mer i eget fönster
År 1954 - 1954 Nyanläggning
Uppsala kyrkliga samfällighet förvärvade mark i Berthåga för anläggande av ny kyrkogård. Detta skedde genom markbyte med universitetet.
År 1955 - 1961 Ritning godkänd och bygglov
Kyrkofullmäktige beslutade att en ny kyrkogård skulle anläggas i Berthåga. Beslut fattades även om att det sedan lång tid planerade krematoriet skulle anläggas på denna kyrkogård. Inbjuden arkitekttävling anordnades. Inbjudna arkitekter var Gustaf Birch-Lindgren, Gunnar Jacobsson och Kurt von Schmalensee. Stadsarkitekt (i Norrköping) Kurt von Schmalensee fick i uppdrag att utarbeta slutgiltigt förslag till krematorium på grundval av sitt tävlingsförslag ”Campo Santo”. Ett omarbetat förslag till krematorium upprättades av Schmalensee. Det låg till grund för byggandet. Generalplan för Berthåga kyrkogård upprättades av trädgårdsarkitekten Ulla Bodorff.

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

Ulla Bodorff (Trädgårdsarkitekt)

År 1962 - 1962 Utvidgning - Begravningsplats
Området för kyrkogården utvidgades genom köp av mark. Byggnadsstyrelsen godkände Schmalensees förslag till krematorium. Riksantikvarieämbetet gav tillstånd till borttagande av fornlämningar i form av gravar på ett förhistoriskt gravfält för anläggande av vägslinga på kyrkogården. Gravarna skulle undersökas genom Riksantikvarieämbetets försorg på företagets bekostnad innan de avlägsnades.
År 1972 - 1972 Nybyggnad
Förslag till ny ekonomigård upprättades av Matell & Nordström arkitektkontor AB och Lundqvist & Jacobson markkonsulter AB. Riksantikvarieämbetet godkände förslaget men förordade sadeltak på byggnaderna i stället för föreslagna platta tak.
År 1980 - 1980 Ändring - Begravningsplats
Länsstyrelsen godkände förslag till anläggande av islamisk begravningsplats. Den godkände även förslag till grind vid entrén mot Furudalsvägen.
År 1996 - 1996 Ändring
Genom ett beslut av Riksantikvarieämbetet gavs kyrkogården och kapellkrematoriet skydd enligt Kulturminneslagens bestämmelser om begravningsplatser.
År 1996 - 1996 Utvidgning - Begravningsplats
Förslag till utvidgning av kyrkogården upprättades av landskapsarkitekt Nils Odén i samarbete med kyrkogårdsarkitekt Monika Sandberg. Förslaget omfattar bl.a. den s.k. trädkyrkan och områdena söder därom. Gravkvarteren gavs samma form som åkertegarna på platsen hade vid laga skifte på 1860-talet.

Monika Sandberg (Landskapsarkitekt)

Nils Odén (Landskapsarkitekt)

År 1997 - 1998 Utvidgning - Begravningsplats
Tillstånd till utvidgningen av kyrkogården beviljades av Länsstyrelsen. 1997 Tillstånd till uppsättande av ställverk gavs av Länsstyrelsen. 1998
År 1999 - 1999 Ändring - Begravningsplats
Judiska begravningsplatsen invigdes.
År 2001 - 2001 Ändring - Begravningsplats
Länsstyrelsen beviljade tillstånd till ny gravplatsindelning i kv 4, 9, 38 och 40, söder om trädkyrkan.
År 2003 - 2003 Ändring - Begravningsplats
Tillstånd till förändring av topografin på en del av Berthåga kyrkogård beviljades av Länsstyrelsen. Orsaken var att ta hand om överskottsmassorna från en av kommunen nybyggd dagvattendamm alldeles intill kyrkogården. Tillstånd till revidering av gravplatsbestämmelserna för kvarter 2 beviljades av Länsstyrelsen.
År 2004 - 2004 Ändring - Begravningsplats
Länsstyrelsen beviljade tillstånd till urngravsområde i anslutning till judiska begravningsplatsen och till nytt muslimskt gravkvarter.
År 2005 - 2005 Ändring
Ombyggnad av krematoriets ekonomiutrymmen enligt förslag av arkitekt Eva Ranta-Eskola, Werket arkitekter.

Eva Ranta-Eskola (Arkitekt)

År 2007 - 2007 Ändring - Begravningsplats
Borttagande av häckar mellan gravkvarteren på den del som anlades på 1990-talet planeras. Länsstyrelsen har beviljat tillstånd till åtgärden.