Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Heby kn, NORA PRÄSTGÅRD 4:1 NORA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NORA KYRKA (akt.)
Uppsala
Heby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

NORA PRÄSTGÅRD 4:1

Historik

Nora kyrka i Uppland ligger i landskapets västra del och nära järnvägen i Tärnsjö industrisamhälle. På denna plats byggdes under medeltiden en landsortskyrka av sten med sakristia i norr och vapenhus i söder. Av denna kyrka är delar av östra och södra murarna bevarade och ingår i nuvarande kyrkan. Den är helt präglad av en ombyggnad på 1780-talet. Då revs sakristian och vapenhuset och de gamla västra och norra murarna. Kyrkan förlängdes mot väster och breddades mot norr och blev därigenom mer än dubbelt så stor som tidigare. I väster uppfördes ett kraftigt torn med huvudingång och i öster en låg sakristia. Koret och långhuset har sa...

Läs mer i eget fönster

Nora kyrka har medeltida ursprung och den medeltida kyrkans syd- och östmurar återfinns i den nuvarande kyrkans sydöstra hörn. Litet är känt kring den medeltida kyrkans historia men några inventarier från 1200-talet, såsom dopfunt och ett krucifix, tyder på att en kyrka bör ha funnits i socknen under 1200-talets senare hälft. Vid renoveringen av kyrkan 1966 återfanns en vindskiva, som troligtvis härrör till den medeltida kyrkan och vars ornamentik tyder på det samma. Dendrokronologiska prover fastställer vindskivan till 1300-tal. Likaså blottades vid 1911 års och 1966 års restaureringar medeltidskyrkans grundmurar under den nuvarand...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1399 Nyanläggning
Medeltida inventarier så som en Maria-bild samt fragment av en dopfunt tyder på att det bör funnits en kyrka i socknen. Vid restaureringen 1966 fanns en vindskiva med reliefdekor av omisskännligt gotisk prägel. Dendrokronologiprover tagna på vindskivan tyder på att kyrkan sannolikt uppförts under 1300-talet.
År 1600 - 1699 Nybyggnad
Klockstapel uppförs.
År 1768 - 1768 Rivning
Klockstapeln är i så dåligt skick att den tas ned och uppförs åter till stor del med nytt virke och på en annan plats.
År 1798 - 1798 Flyttning
Klockstapeln flyttas.
År 1887 - 1887 Ändring
Inköp av järngrindar till kyrkoallén, tillverkade av Heby gjuteri.
År 1958 - 1959 Nybyggnad
Uppståndelsens kapell uppförs.
År 1970 - 1979 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården vidgas mot väst.
År 1987 - 1989 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund anläggs troligtvis 1980-talets slut.
År 1994 - 1994 Ändring
Östra boden byggs om till personalutrymmen.