Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Heby kn, ENÅKERS KLOCKARGÅRD 1:2 ENÅKERS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ENÅKERS KYRKA (akt.)
Uppsala
Heby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ENÅKERS KLOCKARGÅRD 1:2

Historik

Enåkers kyrka ligger i det inre av Uppland, i Västmanlands län och ett par mil nordost om Sala. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus med ett avsmalnande tresidigt avslutat kor i öster. I norr står en vidbyggd sakristia och i väster ett torn med trappgavlar och hög kopparklädd spira. Långhusets flacka sadeltak liksom det något lägre valmade sadeltaket över koret är även de kopparklädda. Ingången är förlagd till tornets västmur. Exteriören präglas av medeltidskyrkans ombyggnad på 1850-talet i nygotisk stil och det gäller även korets interiör. Långhuset däremot täcks ännu av medeltida kryssvalv med några kalkmålningar och har inre...

Läs mer i eget fönster

Enåkers kyrka är en medeltida kyrka vars ålder är något osäker. I kyrkobeskrivningarna har det antagits att den är uppförd omkring år 1300. Kyrkan var ursprungligen en rektangulär gråstenskyrka av den i Uppland så vanliga typen, med sakristia i norr och vapenhus i söder. Dess äldre utseende framgår av en teckning från 1754 av Olof Grau. På den ses en rektangulär stenkyrka med högt och brant takfall samt en bogårdsmur och några mindre byggnader runt kyrkogården. Där ses även den klockstapel som revs i mitten av 1800-talet när kyrkan byggdes om. Sitt nuvarande utseende fick kyrkan vid en stor om- och tillbyggnad år 1854 efter ritninga...

Läs mer i eget fönster
År 1300 - 1399 Nyanläggning
1300-t, Enåkers kyrka uppfördes som en rektangulär gråstenskyrka. Sakristia i norr och vapenhus i söder har byggts under medeltiden.
År 1856 - 1856 Rivning
Gamla klockstapeln revs. Även den gamla bogårdsmuren och dess stigluckor revs.
År 1857 - 1857 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogårdens utvidgning påbörjades.
År 1865 - 1865 Ändring - Inhägnad, mur
Den nya kyrkogårdsmuren färdigställdes och grindstolpar uppsattes.
År 1870 - 1870 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogårdens utvidgning fortsatte. Trädkransen runt kyrkogården planterades: ask, alm.lind, kastanj. Gamla prästboden revs, det sista som fanns kvar av gammal bebyggelse runt kyrkogården.
År 1927 - 1927 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogårdsutvidgning påbörjades enligt ett förslag av länsträdgårdsmästare Fredlund, Sala. Gräsmattor anlades och träd planterades.
År 1930 - 1930 Nyanläggning - Gräsmatta
På gamla kyrkogården anlades gräsmattor och gjordes en plan för nya familjegravar.
År 1989 - 1989 Nyanläggning - Minneslund
Länsstyrelsen gav tillstånd till anläggande av minneslund enligt ett förslag upprättat av Lennart Lundqvist landskapsarkitektkontor.