Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tingsryd kn, LINNERYD 31:1 LINNERYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Linnerydkkg6.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LINNERYDS KYRKA (akt.)
Kronoberg
Tingsryd

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LINNERYD 31:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Efter beslut uppfördes Linneryds nya kyrka 1797-98 av P J Guhlin från Korrö efter ritningar från 1794, upprättade av Gustaf Pfeffer vid ÖIÄ. Den ersatte en medeltida stenkyrka, som låg öster om den nuvarande platsen. Kyrkan invigdes 1806 av biskop Ludvig Mörner. Väster om kyrkogården ligger bevarade kyrkstallar.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med torn i väster och utbyggd, rektangulär sakristia i öster. Ingång genom tornet samt genom mittportal på sydsidan. Separat ingång till sakristian på sydsidan. Uppförd av sten samt putsad och avfärgad i vitt med slätputs kring fönster och po...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens äldsta del är den del av gamla kyrkogården som angränsar till prästgården. Den övre
delen är från 1870-talet då även omgärdande mur och grindar kom till. Den senaste utvidgningen mot
kyrkviken i öster utfördes mellan åren 1988-89.

År 1100 - 1550 Nyanläggning
År 1929 - 1993 Ändring
• 1929 I upprättad inventarieförteckningen finns en gravsten av granit med inskriptionen ”IKL DÖD 1683” samt ”IHS” i hjärta L. 170 cm på kyrkogårdens östra del • 1931 Yttre renovering, från stuprören anordnas avloppsdiken vilka skall förhindra regnvattnet från att tränga in i kyrkans grundmurar. Pannrum förläggs till källaren under kyrkans kor, utschaktning. Ingång till pannrum anordnas i grundmuren på norra sidan. Källarutrymmet under sakristian iordningställs till bårhus • 1933 Installation av elektrisk belysning. I samband med detta utförs schaktningsarbeten för jordkabel på kyrkogården. • 1948 Skyddsföreskrifter lagda på Linneryds kommunalhus och Linneryds kyrkstallar • På 1860-talet byggdes nya stallar med timret från de gamla vilket klövs och lades i skiftesverk. Vid samma tidpunkt uppfördes sockenstugan som inrymde skollokal och bostad för lärare och vaktmästare. Tillsammans med kyrkan och stallarnas flyglar bildade byggnaderna en vacker och säregen enhet. Stallarna vilka inrymde 200 spiltplatser lämnades för fäfot från 20-talet. Upprustning sker 1947 då taken täcks om med nytt spån • 1963 Installation av värme- olja- och sanitetsanläggning grävning i anslutning till sakristian • 1967 Trädgårdsanläggning vid sockenstuga-kyrkstallar • 1969 Iordningställande av fyra stallbyggnader vid Linneryds kyrka. • 1973 Grävningsarbeten på kyrkogården is samband med VVS installationer i kyrkan • 1989 Utvidgning av kyrkogården färdigställd till en kostnad av 1,8 miljoner • 1993 Tillstånd till anläggande av minneslund enligt förslag upprättat av stadsträdgårdsmästare Sven-Eric Säll

Sven-Eric Säll (Trädgårdsarkitekt)