Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falun kn, SUNDBORNSBYN 20:2 SUNDBORNS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1255-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SUNDBORNS KYRKA (akt.)
Dalarna
Falun

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SUNDBORNSBYN 20:2

Historik

Församling utbruten ur Svärdsjö 1620. Kyrkan ligger på sluttningen mot Toftans strand.

I: Heliga Trefaldighets kapell i Sundborn uppfördes på den nuvarande kyrkans plats 1620 och invigdes 1622. Den var uppförd av trä och bestod av ett rektangulärt långhus med rakslutet korparti, sakristia i norr och vapenhus i söder. Kyrkan utvidgades 1682-83 åt våster. Den revs i grunden 1755.

II: Den nuvarande timmerkyrkan uppfördes 1755 och har korsformad plan. Den östra korsarmen är tresidigt avslutad och innefattar ett rakslutet korparti och en bakomliggande sakristia.

Exteriören är spånklädd och rödmålad. De avvalmade sadeltaken har spånt...

Läs mer i eget fönster

År 1620 uppfördes ett kapell i Sundborn, där den nuvarande kyrkan ligger. Kapellet fick status som kyrka 1636 då Sundborns socken avskiljdes från Svärdsjö. Efter en utvidgning mot väster 1682 blev hela konstruktionen instabil och kom i sådant oskick att församlingen började planera för ett nybygge, verkställt 1755. Våren detta år revs den gamla kyrkan och hela platsen röjdes av.

Handlingarna för den nya kyrkan hade upprättats av konstmästare Samuel Solberg i Falun. För att byggnaden skulle vila på stabilare grund grävdes först djupa gravar som fylldes med grov sten och slagg. Därpå murades en kraftig grundmur. Väggar timrades av...

Läs mer i eget fönster
År 1620 - 1620 Nybyggnad
I Sundborn timrades ett kapell, under Svärdsjö församling
År 1636 - 1636 Ändring
Kapellet i Sundborn blev moderkyrka åt den nybildade Sundborns församling
År 1706 - 1707 Nybyggnad
Platsens nuvarande klockstapel uppfördes av fyrkantiga stolpar, kläddes med bräder och spån. Ursprungligen var fasaderna rödtjärade.

Samuel Solberg (Konstnär)

År 1755 - 1755 Rivning
Våren 1755 revs Sundborns första träkyrka från 1620. Altaruppsats, predikstol, timmer, golvvirke och hällar tillvaratogs för återanvändning i den nya kyrkan. Platsen röjdes av. Orsaken till att kyrkan revs var att den västliga utbyggnaden som gjordes 1685 hade medfört att hela kyrkan hade sjunkit och blivit mycket svår att underhålla och församlingen uttalade 1746 viljan att bygga en ny kyrka.
År 1755 - 1755 Nybyggnad
En ny kyrka uppfördes på samma plats som sin föregångare. Dessförinnan hade platsen röjts av helt. En ny grundläggning skedde, 4 alnar djup. I hörnen lades stor, jämn sten och i sidorna en blandning av grov sten och slagg. Grunden lades av gråsten i bruk. Väggarna uppfördes av liggtimmer. Fasaderna spånkläddes. Ett valmat yttertak restes och täcktes med spån. De ursprungliga fönsteröppningarna var rektangulära. Kyrkorummet fick en korsplan och täcktes med ett tunnvalv av bräder. Utmed den öst-västliga mittgången sattes bänkinredning från 1683, från den tidigare kyrkan. I korsarmen nybyggdes bänkinredning med åttasidiga fyllningar. Golvet i bänkarna bestod dels av kluvna stockar, dels av bräder från gamla kyrkan. Koret och den öst-västliga mittgången belades med huggen sten, med inslag av gravhällar. I tvärgångarna lades dubbla bräder. Kyrkorummets väggar var de första åren utan beklädnad eller målning.

Samuel Solberg (Konstnär)

År 1760 - 1978 Ändring
För tillbyggnader, ombyggnationer och övriga ändringar, både interiört och exteriört i kyrkans historia mellan åren 1760-1978 hänvisas till bifogad PDF-fil.

Carl Larsson (Konstnär)

Carl Magnus Rising (Konstnär)

Erik Alm (Konstnär)

Fredric Salling (Orgelbyggare)

Johan Thomé (Arkitekt)

Johan Wengström (Orgelbyggare)

Jonas Wengström (Orgelbyggare)

Magnus Dahlander (Arkitekt)

Mats Stenquist (Arkitekt)

Setterquist & Son (Orgelbyggare)

Ärland Noreen (Arkitekt)

År 1855 - 1855 Nybyggnad
Norr om kyrkan nybyggdes ett vintergravkor, dit 1776 års altartavla flyttades