Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Östhammar kn, HÖKHUVUD 3:1 HÖKHUVUDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Hökhuvud klockstapel.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÖKHUVUDS KYRKA (akt.)
Uppsala
Östhammar

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

HÖKHUVUD 3:1

Historik

Hökhuvuds kyrka är belägen vid Olandsån. En framskjutande bergrygg bildar här en höjd i den för övrigt flacka terrängen. Dopfunten från 1200-talets slut och en nyckelskylt på södra dörren från tiden omkring 1300 tyder på att kyrkan haft en föregångare, förmodligen i trä. Det är en medeltida salkyrka uppförd i gråsten. Långhuset har rektangulär plan, tre travéer varav koret utgör en, sakristia i norr, vapenhus i söder. Långhus och sakristia kan dateras till 1400-talets första fjärdedel, valven slogs antagligen under 1430-talet. Vapenhuset tillkom senare, dock senast 1534 enligt daterad kalkmålning. Fönstren förstorades på 1750-talet....

Läs mer i eget fönster

Hökhuvuds kyrka är en typisk representant för de senmedeltida kyrkorna i Uppland. Den tornlösa salkyrkan uppfördes i sin helhet i slutet av 1400-talet med långhus, inneslutande även koret, sakristia och vapenhus. Troligen har den föregåtts av en äldre träkyrka på platsen. Kyrkan är byggd av gråsten med tegel i portaler och fönsteromfattningar. Kyrkan har branta sadeltak, täckta med tjärade spån. Takkonstruktion är bevarad i ursprungligt skick med takstolar av gotisk typ med saxkryss.

År 1200 - 1399 Nyanläggning
1200-1300-talet Hökhuvuds socken nämns i källorna. Dopfunten huggs på 1200-talet. Detta tyder på att den nuvarande kyrkan föregåtts av en träkyrka.
År 1771 - 1772 Nybyggnad
En ny klockstapel byggs av byggmästare Söderström från Tuna socken. Delar av byggnadsmaterialet fick man från Gimo bruksstapel. Den nya klockstapeln ersatte en äldre öppen stapel på samma plats.
År 1807 - 1809 Rivning
De båda medeltida stigluckorna i bogårdsmuren revs 1807 och 1809.
År 1850 - 1850 Ändring
Den norra ingången till kyrkogården förses med grindstolpar av huggen granit och smidesgrindar tillverkade av sockensmeden Anders Daniel Billman.
År 1880 - 1880 Invigning
Den nya utvidgade kyrkogården, söder om den gamla, invigs.
År 1926 - 1926 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas åt söder.
År 1937 - 1937 Nybyggnad
Ett bårhus byggs på den nya delen av kyrkogården efter ritningar av Ärland Noréen.

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 2001 - 2001 Nyanläggning - Minneslund
Länsstyrelsen i Uppsala län lämnar tillstånd till anläggning av minneslund och hårdgörning av grusgångar i enlighet med förslag upprättat av kyrkogårdsarkitekt Monika Sandberg.