Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, SKOGSTIBBLE 6:1 SKOGS-TIBBLE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Skogstibble kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKOGS-TIBBLE KYRKA (akt.)
Uppsala
Uppsala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SKOGSTIBBLE 6:1

Historik

Skogs-Tibble kyrka är belägen där Sävaåns dalgång övergår i skogsmark. Svåra grundförhållanden har vållat problem. En träkyrka kan ha funnits på platsen, brandlager har hittats under golvet och norr om nuvarande kyrka. Gravkapellet på kyrkogårdens sydvästra sida uppfördes 1934.

Den nuvarande kyrkan har rektangulärt långhus, smalare absidkor, sakristia på korets nordsida och vapenhus på södra sidan av långhusets västra del.

Kyrkans kärna, långhusets två östra travéer och absidkoret, härstammar från romansk tid, 1100-talet. Under slutet av 1400-talet förlängdes långhuset med den västra travéen, vid samma period tillkom nuvarande ...

Läs mer i eget fönster

Skogstibble kyrka från 1100-talet är en de äldsta i Uppland. Den har bevarat sin ursprungliga romanska planform med långhus och ett smalare absidförsett kor. Under senmedeltiden förlängdes långhuset åt väster samtidigt som vapenhuset byggdes i söder och sakristian norr om koret. Exteriören präglas av den medeltida arkitekturen men också av den restaurering som ägde rum 1879. Då byggdes taket om och det befintliga, relativt flacka taket täckt med falsad skivplåt tillkom. Då tillkom även den karakteristiska utformningen av långhusgavlarna med sina nyromanska trappstegsfriser.

År 1100 - 1199 Nyanläggning
1100-talet Skogstibble kyrka uppförs med murar i gråsten. Den har en för romanska kyrkor typisk plan med ett långhus och ett smalare och lägre kor samt en absid öster om koret. Invändigt har kyrkan förmodligen haft platt trätak. Stenkyrkan kan ha föregåtts av en träkyrka på samma plats. Brandlager har hittats under golvet.