Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Knivsta kn, LAGGA 3:1 LAGGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3751-014.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LAGGA KYRKA (akt.)
Uppsala
Knivsta

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

LAGGA 3:1

Historik

Lagga kyrka är belägen nederst på Laggabergets norra sluttning, invid den forntida vattenled som förband Uppsala med Garnsviken. I socknen ligger Mora äng, där svearna samlades för att välja kung.

Det är en medeltida salkyrka uppförd i gråsten. Planen är rektangulär med sakristia i norr och vapenhus i söder. Kyrkan har sadeltak och putsade fasader.

Långhus och sakristia uppfördes under 1200-talets senare del eller början av 1300-talet. På vinden syns skelettet till ett klöverbladsformigt trätunnvalv, vanligt vid denna tid. Vapenhuset tillkom under 1400-talet. Kyrkans kryssvalv slogs under 1400-talets tidigare hälft samt bemålade...

Läs mer i eget fönster

Lagga kyrka är byggd omkring år 1300 som en salkyrka med skalmurar av gråsten samt med sakristia i norr. Sakristian försågs redan från början med ett tegelribbvalv. Långhus och kor täcktes ursprungligen av ett klöverbladsformat trätunnvalv, vilket man kan se rester av på takstolarna. I söder murades en spetsbågig tegelportal. Fasaderna var oputsade med utstrukna fogar av kalkbruk.

Under 1400-talets förra hälft välvdes långhus och kor med tegelribbvalv.

År 1300 - 1300 Nyanläggning
Lagga kyrka byggs omkring år 1300 som en salkyrka i gråsten med sakristia i norr. Sakristian välvs med ribbvalv av tegel. Invändigt hade kyrkan trätunnvalv med klöverbladsform.
År 1673 - 1673 Nybyggnad
Ett bårhus byggs på norra delen av kyrkogården. Det omnämns som förfallet (och troligen rivet) år 1757.
År 1682 - 1685 Ändring
Den södra stigluckan murades upp igen 1682 och fick nya portar 1685.
År 1736 - 1736 Nybyggnad
Klockstapeln byggs på Laggaberget. Den är av bockkonstruktion och helt inklädd med tjärad panel, försedd med spånklädd, karnissvängd huv krönt av flöjel i form av drakhuvud. Det fanns en äldre öppen klockstapel, som ej var inklädd, vars stomme användes till den nya klockstapeln.
År 1771 - 1771 Ändring
Luckorna till klockstapeln tillverkades.
År 1864 - 1864 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas mot sydväst. En ny huvudingång gjordes som försågs med smidda järngrindar mellan huggna stenstolpar. Grindarna tillverkades av smeden Hjort i Morby, Lagga. I samband med utvidgningen revs södra stigluckan. Den östra stigluckan revs också någon gång under 1800-talet och ersattes av en trägrind. Äldre träd på kyrkogården fälldes och nya planterades efter 1864.
År 1981 - 1981 Nybyggnad
Länsstyrelsen ger tillstånd enligt Byggnadslagen och Naturvårdslagen för uppförande av ekonomibyggnad intill kyrkogården.