Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sorsele kn, JILLESNÅLE 2:1 GILLESNUOLE KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

1037-3.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GILLESNUOLE KAPELL (akt.), JILLESNÅLE KAPELL (GILLESNUOLE KAPELL) (akt.)
Västerbotten
Sorsele

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

JILLESNÅLE 2:1

Historik

HISTORIK FRÅN BYGGNADSREGISTRET - Jillesnåle (Gillesnuole) kapell i Sorsele socken är beläget på naturskön udde nära vatten. På platsen finns rester av en samisk kyrkstad med stugor och härbren. År 1674 uppfördes här det första kapellet, 1750 det andra och 1798 det tredje, det nuvarande, avsett för samerna. Det är en enkel timmerbyggnad av profan karaktär och liknar en lada. Grundplanen är rektangulär. Altaret står intill östväggen och mitt emot i västgaveln har ytterdörren sin plats. Dörren är gammal och dekorerad med inskuret, geometriskt mönster. 1858 upphörde användningen, kapellet flyttades och fungerade länge som loge. 1937-4...

Läs mer i eget fönster

År 1674 blev Sorsele kapellförsamling under Lycksele. Det första kapellet restes dock inte i Sorsele utan i Gillesnuole, ca 56 km nordväst om Sorsele, uppströms Vindelälven. Under de första åren var det här komministern bodde vid förrättningar, innan han omkring 1677 flyttade permanent till Sorsele, som sedermera blev kyrklig huvudort. Den första predikobyggnaden i Gillesnuole ersattes av ett nytt kapell 1750 och 1798. Kapellet användes endast sommartid och i huvudsak av samerna. I mitten av 1800-talet efterlyste de ett kapell närmare sina sommarvisten längre upp i fjällen och 1858 upp-fördes ett nytt kapell i Ammarnäs. Därefter had...

Läs mer i eget fönster
År 1796 - 1798 Nybyggnad
Kapellet uppfördes. Möjligen användes en del timmer från den äldre föregångaren. Det första kapellet möjligen uppfört, efter 1673? Gillesnuole var omnämnt som kapellförsamling under 1690-talet, vilket styrker uppgiften att ett kapell fanns. Ett nytt kapell uppfördes 1750.
År 1865 - 1865 Ändring
Ansökan till Konsistoriet (domkapitlet) om upphävande av kyrkplatsen, p g a ett nytt kapell i Ammarnäs, uppfört 1858.
År 1940 - 1940 Rekonstruktion
Kapellet återuppfördes på sin gamla plats. Det hade skänkts 1937 av Sandviks ångsågsbolag, till Sorsele församling. Byggnaden blev kompletterad med några nya delar vid återuppförandet. *Golvet hämtades från ett nybyggarhem ovanför Sorsele. *Några nya stockar i väggarna. Nya dörrposter. *Ny altarinredning. *Ny klockstapel och klocka. *Övriga byggnader på platsen är hitflyttade, en samlingslokal från Hemfjäll, en njalla från Björkfjäll. Två kåtor och en timrad bod, nyuppfördes.
År 1949 - Okänt Flyttning
Präststugan (prästkammaren) flyttad från Häggås till kapellplatsen.
År 1963 - 1963 Ändring
Upprustning av lappkåtorna vid kapellet omnämnt.
År 1991 - 1992 Ändring
Upprustning av kapellplatsen. *Översyn och underhållsarbeten på kapellet, prästkammaren, njallan, boden och kåtorna. *Östra sidan av kapellet upphöjt ca 5 cm p g a risk för röta. Bottenstocken lagad och grunden kompletterad med flata stenar. *Den östra timmerfasaden på kapellet var nästan i sin helhet lagad med lister, fastspikade i såten. Nya lister tillpassade att ligga innanför fasadlivet. Listerna tjärade. *Tre knutskallar borta på sydöstra knuten på kapellet. Dessa lagades med timmerbitar som spikades fast. *Prästkammarens stomme justerad uppåt. Grunden kompletterad med flata stenar. Glipor vid sydöstra knuten och vid östra fönstret tätade. *Komplettering med näver och torv på kåtorna. Slanor utlagda på torven. Brädlock på kåtorna. Stege på utsidan kåtorna. *Njallans dörr restaurerad. *Bodens stock tidigare utbytt på framsidan, under dörren. Denna skulle kompletteras med en tröskel i dörröppningen. Tjärning av knutskallar. *Handikappramp till församlingsstugan. *Ny toalettbyggnad. Den gamla toaletten med pulpettak, skulle flyttas mot landsvägen. *Vägen tilljämnad med stenkross.