Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Robertsfors kn, NYBYN 28:1 NYSÄTRA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Nysätrakyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NYSÄTRA KYRKA (akt.)
Västerbotten
Robertsfors

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

NYBYN 28:1

Historik

HISTORIK FRÅN BYGGNADSREGISTRET - Nysätra kyrka är belägen i ett mindre samhälle i jordbruksbygd. Tidigare stod här sannolikt ett kapell i trä, uppfört 1624. Kyrkan uppfördes av trä 1707 som korskyrka med korta sidoarmar och vidbyggd sakristia i öster. Över korsmitten reser sig en takryttare. Ritningarna utfördes av byggmästaren Olof Jonsson-Wogel (Vogel?). Vid en ombyggnad 1792 slogs de höga valven med svängda sidopartier och ny inredning tillkom. Ursprungligen var kyrkan rödfärgad med valmat spåntak. På 1890-talet vitfärgades panelen och takspånet utbyttes mot plåt. I slutet av 1980-talet täcktes taket med koppar. Kyrkan har genom...

Läs mer i eget fönster

Tätorten Ånäset, ca 70 km nordost om Umeå, stammar ursprungligen från två medeltida jordbruksbyar, Nybyn och Ånäset. År 1624 bildades en kapellförsamling under Bygdeå och ett kapell uppfördes i Nybyn. Efter hand bestämdes att Bygdeå församlings komminister skulle bosätta sig vid kapellkyrkan och ett prästbord bildades. Kapellet kompletterades med en klockstapel 1699 och ersattes av en ny större kyrka 1710. Kyrkplatsen låg strategiskt till vid Kustlandsvägen, och från kyrk- och marknadsplats utvecklades detta till centralort för Nysätra socken som bildades 1820. Byarna växte sedermera ihop och idag benämns hela tätorten Ånäset. Öster...

Läs mer i eget fönster
År 1624 - 1624 Nyanläggning
Kapell uppfört av okänt utseende.
År 1624 - 2003 Ändring
Läs gärna hela händelselistan som finns under dokument.
År 1657 - 1657 Ändring
Kyrkklocka anskaffad (möjligen uppfördes klockstapeln samtidigt?).
År 1699 - 1699 Nybyggnad
Klockstapel uppförd/ restaurerad i s k bottnisk typ, med liknande utseende som den i Lövånger, som uppfördes under samma tid (samt Burträsk, avbildad men riven ca 1830). Troligen gestaltad med spetsigt tälttak och rundbågade ljudöppningar (enligt äldre avbildningar). Anm. Enligt inventarieförteckning 1725 omnämndes klockstapeln ”gammal och behöfver förr ju häldre hjälp”.!!
År 1707 - 1710 Nybyggnad
Ny kyrka uppfördes av byggmästare Oluf Andersson fogel/Vogel (ej Olof Jonsson Vogel, enligt litteratur). Korskyrka med två kortare korsarmar i norr och söder, liknande Piteå stadskyrka, men med valmat tak (långskeppets längd ca 20 x 9 meter, tvärskeppet ca 15 x 8,5 meter). Kyrkan och klockstapeln var ursprungligen rödmålad och täckt med tjärat spåntak. Ingångar i väster och i söder (e v kan huvudingången ha varit på södra sidan?). Det gamla kapellet på samma plats, från 1624 revs troligen samtidigt. *Läktare uppförd av Olof Andersson, Olof Ersson, Jon Ersson från Flarken samt Lars Anderson, Skäran och Daniel Andersson, Gumboda. Dessa personer snidade även kyrkdörrarna. *Fönster upphugget på läktaren. *Kyrkan brädfodrad 1710. Arbetsledare Olof Vogel (inköp av 400 stycken stockholmsspik). *Ram till Hedengrans religionstavla (kopparstick) av Olof Vogel.

Oluf Andersson Fogel (Byggmästare)

År 1820 - 1820 Ändring
(1820) Nysätra blev självständig församling, genom utbrytning från Bygdeå.
År 1922 - 1922 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av begravningsplatsen åt nordväst, efter ritningar av Gustaf Holmdahl.
År 1943 - 1946 Utvidgning - Begravningsplats
*Utvidgning av begravningsplatsen åt sydost, enligt förslag från Länsarkitektkontoret från 1943 (dels skulle ett område som tillhörde församlingen tas i anspråk samt planerat köp av ett område tillhörande Carl Häggström på ca 1000 kvadratmeter. *Portstolpar och järngrindar tillkom i nordost.
År 1960 - 1969 Utvidgning - Begravningsplats
*Markköp av fastighet tillhörande Helge och Sigrid Lundberg i Ånäset, avsett att användas till begravningsplats. *Kyrkogårdsutvidgning åt väster efter förslag från VAB, från 1960 (nära en fördubbling av storleken). Nivåskillnaden skulle överbryggas med terrasser. En trapp ordnades från gravkällarens tak (trappen flyttad 1966). *Utrymme för ekonomibyggnad och ekonomigård planerat.
År 1990 - 1990 Ändring - Begravningsplats
*Anläggande av urnlund (Eva Henriksson, VAB, Umeå), på allmänna området norr om kyrkan. Området skulle anpassas till befintliga kistgravar på platsen. Även meditationsplats och minneslund ingick i förslaget. *Utbyggnad av kyrkogård, västerut.
År Okänt - 1725 Kulturhistorisk inventering
Bogårdsmuren beskrevs vara av timmer, tjärad och bestruken. Klockstapeln beskrevs som ”gammal”.