Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Robertsfors kn, KYRKOGÅRDEN 1 ROBERTSFORS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Robertsforskyrka kyrkogård.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ROBERTSFORS KYRKA (akt.)
Västerbotten
Robertsfors

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

KYRKOGÅRDEN 1

Historik

HISTORIK FRÅN BYGGNADSREGISTRET - Robertsfors kyrka byggdes 1957 av byggmästarna Bäckström & Strömberg efter ritningar av Ivar Tengbom. Exteriören har flera medeltida drag. De vitputsade tegelmurarna formar en enskeppig kyrka med rakavslutat kor, smalare än långhuset men i samma höjd som detta. Koret är orienterat mot norr. Intill dess östmur står en vidbyggd sakristia. Kyrkans sydparti med utgörs av ett vapenhus, jämnbrett med långhuset. I vapenhusets östmur har kyrkans huvudingång sin plats. Kor och långhus täcks av ett högt, skifferklätt sadeltak. Det höga fönstret i altarmuren med glasmålningar är komponerat av Bo Beskow och fun...

Läs mer i eget fönster

Företaget Robertsfors bruk och Kempe hade stort inflytande både över livet i Roberts-fors och över utvecklingen av samhället, med bl.a. ny stadsplan och egnahem. Fortsatt folkökning gjorde kapellet för litet, så det revs och en ny större kyrka uppfördes av bolaget 1889. Det var en monteringsfärdig katalogträkyrka från Ekmans snickerifabrik i Stockholm. Kyrkan var utformad som en långhuskyrka med utanpåliggande strävor, uppåt avsmalnande västtorn och sakristia i öster. Den hade en rik panelarkitektur och var på samma gång otraditionell och med antydda gotiska motiv. Kyrkan låg strax utanför bruksområdet och förbands med disponentbost...

Läs mer i eget fönster
År 1798 - 1799 Ändring
*Brukskapell uppfört av trä, efter utverkat tillstånd av brukspatron Lefebure. Rektangulär byggnad i timmer, 30 x 15 alnar. Huvudingång mitt på södra långsidan. Låg takryttare med klocka mitt på taket (finns avbildad, pennteckning av A. Hårdh i Robertsfors bruks historia, s. 152 av Bertil Boethius). Kyrkklocka av malm. *Kyrkogård anlagd vid kyrkan (den s k gamla kyrkogården).
År 1803 - 1803 Ändring
Prästgård uppfördes på den s k Stallbacken. En stock i väggen bär årtalet ”1803” (byggnaden stod ännu kvar 1949, står fortfarande kvar 2003?).
År 1888 - 1888 Nyanläggning - Begravningsplats
Kyrkogård anlagd (den s k nedre kyrkogården, även benämnd den mellersta kyrkogården/begravningsplatsen).
År 1889 - 1889 Ändring
(1889) Ny kyrka uppfördes monteringsfärdig efter ritningar av Ekmans snickerifabrik, Stockholm. Entreprenör Ekmans snickerifabrik. En del av timmerstommen från den gamla kyrkan tycks ha använts. Möjligen var det så att hela gamla stommen användes, en sakristia tillbyggdes i öster, ett torn i väster med huvudingång och fönsterna förstorades?
År 1918 - 1918 Ändring
Robertsfors församling bildades.
År 1922 - 1922 Nyanläggning - Begravningsplats
*Begravningsplats anlagd efter ritningar av länsarkitekt Edvard Lundqvist (nya begravningsplatsen i Fredriksfors). Begravningsplatsen invigdes av biskopen 1922, men den togs aldrig i bruk p g a dålig dränering. Istället upprättades en ny planläggning av arkitekt Wadsjö 1925. *Spjälstaket uppsatt kring kyrkogården. *Förslag till grindparti av Lundqvist.
År 1923 - 1923 Ändring
Prästgård uppförd på central och vacker plats vid kyrkan (marken skänkt av grosshandlare Kempe). Restaurering av kyrkan.
År 1927 - 1928 Ändring - Begravningsplats
Ny planläggning av nya begravningsplatsen efter ritningar av arkitekt Harald Wadsjö, Stockholm från 1925 (begravningsplatsen i Fredriksfors). Begravningsplatsen togs i bruk första gången 1930.

Harald Wadsjö (Arkitekt)

År 1931 - 1931 Ändring
*Begravningskapell uppfört efter ritningar av arkitekt Harald Wadsjö från 1926. Kapellet uppfördes av timmer på betonggrund och täcktes av takspån. Portar och dörrar snidades av ek. Det bakomvarande bisättningsrummet täcktes av grästorv på underlag av näver. Dörrar till bisättningsrummet klätt med koppar. *Altartavla till begravningskapellet av Einar Forseth. Altarklädsel från handarbetets vänner. *Stenbro uppförd över bäcken.
År 1932 - 1932 Nyanläggning - Inhägnad, mur
Bogårdsmur av sten anlagd kring den gamla kyrkogården.
År 1935 - 1935 Ändring - Begravningsplats
*Justering av gångar och gravar på kyrkogården vid Robertsfors kyrka (gamla kyrkogården) av länsträdgårdsmästare Gunnar Ljunglöf. Ett äldre förslag till omläggning från 1934 godkändes inte p g a för stora rubbningar av gravarnas gränser. Byggnadsstyrelsen tyckte dock att justeringen av gravkvarterens gränser mot gångarna på gamla kyrkogården var onödig. *Justering av gångar och gravar på nedre kyrkogården. av Gunnar Ljunglöf. Fastställande av gränser för varje enskild grav.

Gunnar Ljunglöf (Trädgårdsmästare)

År 1937 - 1937 Ändring
Klockstapel uppförd vid nya begravningsplatsen i Fredriksfors och bekostades av Robertsfors bruk (en ritning över Hallstaviks klockstapel användes).
År 1952 - 1952 Nyanläggning
Tomtmark skänkt av Robertsfors AB, nordost och nordväst om kyrktomten, så att den planerade nya kyrkan skulle rymmas samt att området skulle få regelbunden form.
År 1956 - 1956 Rivning
*Tillstånd att riva den gamla kyrkan, beviljat av byggnadsstyrelsen. *Noggranna uppmätningsritningar och fotograferingar skulle göras av gamla kyrkan, innan rivning.
År 1957 - 1958 Nybyggnad
Ny kyrka av putsat tegel med skiffertak samt separat klockstapel av timmer uppfördes efter ritningar av arkitekt/ professor Ivar Tengbom, Stockholm, från 1951och 1960 (1951 års ritning kompletterad med bl a andaktsrum och dopplats). Entreprenör Bäckström och Strömberg, Umeå. Invigd i december 1957 (skrin av koppar inmurad i pelare, innehållande kyrkoritningar, foton, vykort, mynt m m). Kyrkan uppfördes några meter norr (nordost) om den gamla kyrkans plats (den nya kyrkans sakristia tangerade den gamla kyrkans kor). Den nya kyrkan, liksom den gamla, uppfördes i nordväst-sydostlig riktning. Glasmålning ritad av konstnären Bo Beskow 1957, med motivet ”Livets träd”. Orgelfasad ritad av Tengbom 1958. Ny stor klocka gjuten. Den lilla klockan hämtades från den gamla kyrkan. Klockstapeln uppfördes av kärntimmer från Norsjö (en av stockarna uppgavs vara 260 år gammal (uppgift 1982). *Bisättningsrum i källaren, under koret. *Elledningsnät draget efter program av Gustav Magnusson, Stockholm. *Toalett vid vapenhuset och i sakristian. *Åskledare på kyrkan och klockstapeln. *Ny körväg från den s k Herrgårdsgatan.

Ivar Tengbom (Professor)

År 1990 - 1990 Ändring
Församlingshem av trä tillbyggt på kyrkans västra sida (förslag av Hans Tirsén. FFNS arkitekter, Luleå 1988. Taktäckning av mörkgrå pappshingel. Fasaden målad med ljusgrå slamfärg (Hangö slamfärg). Fönster, takfot, foder, vindskivor oljemålades vita (NCS 0502-Y).

Hans Tirsén (Arkitekt)