Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, FUNBO 3:1 FUNBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Funbo kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FUNBO KYRKA (akt.)
Uppsala
Uppsala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FUNBO 3:1

Historik

Funbo kyrka ligger någon mil öster om Uppsala, i en dalgång väster om Funboån strax nedanför dess utflöde i Funbosjön. Medeltidskyrkan är uppförd av putsad gråsten och består av ett rektangulärt långhus med smalare kor och absid i öster. I norr står en vidbyggd sakristia, i söder ett vapenhus och ett gravkor, det senare 1600-tal. Kyrkan täcks av ett brant spånklätt sadeltak.

Troligen kan den äldsta delen av kyrkan dateras till någon gång från mitten av 1100-talet till något decennium in på 1200-talet. Det är osäkert om hela långhuset uppfördes under denna tid eller om det blev förlängt åt väster under ett senare skede. För att ge ...

Läs mer i eget fönster

Kyrkan har sannolikt uppförts under sent 1100-tal. Murarna är uppförda som skalmurar i gråsten. På 1300-talet har kyrkan förlängts åt väster, vilket de tunnare murarna i denna del av kyrkan tyder på. Samtidigt byggdes kor och långhus till på höjden med murar av tegel. I början av 1400-talet tillkom sakristia och vapenhus. Då murades även valven i kyrkan som dekorerades med målningar i Mälardalsstilen. Långhus, vapenhus och sakristia är försedda med kryssribbvalv medan koret är tunnvälvt. Gravkoret byggdes under slutet av 1600-talet.

År 1180 - 1189 Nyanläggning
1180-talet Kyrkan byggs. Virke till takkonstruktionen fälls 1180-82
År 1663 - 1663 Nybyggnad
En ny klockstapel byggs
År 1680 - 1680 Nybyggnad
Billes gravkor byggs öster vinkeln mellan kyrkan och vapenhuset.
År 1683 - 1683 Ändring
Klockstapeln blåste omkull. Två av de tre klockorna slogs sönder.
År 1685 - 1688 Nybyggnad
Den nuvarande klockstapeln byggs.
År 1741 - 1741 Nybyggnad
Sydost om kyrkan vid den äldsta muren uppfördes ett gravkor av trä (Posseska graven) av friherrinnan Bielke på Lövsta.
År 1743 - 1743 Nybyggnad
Ett benhus av trä uppfördes
År 1788 - 1788 Nybyggnad
Ett gravkor uppfördes för bruksägaren Johan Wegelin till Halkved. Det utnyttjades av släktena Wegelin, Hallqved och Didron fram till slutet av 1800-talet
År 1821 - 1821 Rivning
Stigluckorna togs bort eftersom de var ”otjänliga och vanprydande”
År 1832 - 1832 Rivning
Posseska gravkoret hade förfallit och togs bort
År 1866 - 1866 Ändring
Runsten som tjänstgjort som tröskel mellan vapenhus och kyrka, restes vid Didronska gravkorets västra vägg
År 1900 - 1900 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades 22 meter västerut varvid den gamla stenmurens västra sida revs. Mot landsvägen sattes grindar och staket av järn upp och det är tänkbart att järnstaketet också följde den nya gränsen västerut. En häck planterades också utefter den nya västra gränsen.
År 1928 - 1928 Ändring - Begravningsplats
Flyttning av norra kyrkogården.
År 1929 - 1930 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades norrut och den norra muren flyttades till den sträckning den har idag utefter gränsen mot nuvarande församlingshem och Klockarbol. En rad av lindar planterades på insidan av häck och mur längs den nya sträckningen.. Familjegravarna på nya delen var omgärdade av thuja- eller buxbomshäckar. Buskar eller mindre träd i grupp prydde den nya kyrkogårdens hörn. På kyrkans södra sida fanns långa rabatter och två granar. Ett par träd borttagna på kyrkogårdens äldsta del.
År 1958 - 1958 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården
År 1962 - 1962 Invigning
Kyrkogårdens nyaste del i väster invigdes. Den blev muromgärdad och en trädkrans av lind planterades utanför dess södra och västra sida. En silverpil planterades invid den brunn och vattenkar som anlades. 2 ginnala lönnar planterades i varsitt hörn.
År 1964 - 1964 Ändring - Begravningsplats
Beslöts vid kyrkofullmäktige att plats för urngravar i första hand skulle upplåtas i den häckomgärdade trekanten norr om Didronska gravkoret. 7 träd har tagits ner i raden med gamla träd i öster och söder. Likaså har de gamla träden framför kyrkporten tagits ner.
År 1982 - 1982 Ändring - Gallring av träd
150-åriga almar fälls p.g.a. almsjuka
År 1990 - 1993 Ändring - Inhägnad, mur
Hela kyrkogårdsmuren lades om. Öppningen mot öster lades igen och istället anlades en öppning med grind på murens norra sida, mot församlingshemmet.
År 1998 - 1998 Utvidgning
Tillstånd enligt lagen om kulturminnesvård för utbyggnad av parkeringsplats vid Funbo kyrka. Öppning i muren togs upp och en nytillverkad järngrind kom på plats vid parkeringsplatsen.
År 2002 - 2002 Invigning
Den nyanlagda minneslunden invigs