Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, BÖRJE 2:1 BÖRJE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

f0000421

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BÖRJE KYRKA (akt.)
Uppsala
Uppsala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BÖRJE 2:1

Historik

Börje kyrka ligger strax väster om Uppsala i närheten av Librobäcken, som mynnar i Fyrisån. Kyrkan är uppförd av vitputsad gråsten och står under ett spåntäckt sadeltak. Själva kyrkorummet uppfördes under något av decennierna kring år 1300 och består av ett rektangulärt långhus med ett lägre och smalare, rakavslutat kor i öster. Sakristian vid korets nordmur är troligen byggd samtidigt. Senare, men kanske också före 1350, byggdes ett vapenhus intill långhusets sydmur. Här återfinns rikt profilerade tegelportaler, den ena i vapenhusets gavel, den andra mellan vapenhus och långhus. Två ursprungliga fönsteröppningar är bevarade, det li...

Läs mer i eget fönster

Börje kyrka är en medeltida gråstenskyrka uppförd omkring år 1300. Öster om det rektangulära långhuset finns ett smalare, rakt avslutat kor. I norr ligger sakristian och i söder vapenhuset. Sakristian är samtida med kyrkan i övrigt. Avsaknaden av blinderingar på vapenhuset samt dess sekundära tegelvalv tyder på att även vapenhuset kan vara samtida med resten av kyrkan, vilket är ovanligt eftersom nästan alla medeltida vapenhus i Uppland byggts på 1400-talet. Fasaderna är spritputsade med slätputsade hörn och omfattningar. Fasadputsen tillkom på 1700-talet. I väster finns ett ursprungligt medeltida rundfönster. Övriga fönsteröppninga...

Läs mer i eget fönster
År 1300 - 1300 Nyanläggning
Börje kyrka uppfördes med rektangulärt långhus och smalare rakslutet kor samt sakristia i norr. Byggnadsmaterialet var gråsten. Kyrkan försågs med flersprångig spetsbågig tegelportal i söder och rundfönster i västgaveln. Kyrkorummet täcktes av treklöverformade trätunnvalv både i kor och långhus. Enligt Bonnier kan även kyrkans vapenhus vara byggt under folkungatiden, d.v.s. omkring år 1300. Det faktum att dess valv är sekundärt samt avsaknaden av blinderingar uppges tyda på det.
År 1760 - 1760 Nybyggnad
Klockstapeln uppfördes söder om kyrkogården.
År 2001 - 2001 Nyanläggning - Minneslund
Länsstyrelsen i Uppsala län gav tillstånd till anläggande av minneslunden norr om kyrkan, enligt förslag upprättat av landskapsarkitekt Ulla Myhr.

Ulla Myhr (Landskapsarkitekt)

År 2004 - 2004 Ändring
Parkeringsplats anläggs öster om kyrkogården.
År 2005 - 2005 Ändring - Begravningsplats
Länsstyrelsen i Uppsala län ger tillstånd till utsmyckning av den tidigare anlagda minneslunden med ett stiliserat träd i smide.