Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Tierp kn, TIERPS KYRKBY 5:1 TIERPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Tierps sockenkyrka fr N.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TIERPS KYRKA (akt.)
Uppsala
Tierp

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TIERPS KYRKBY 5:1

Historik

Tierps kyrka ligger vid E4:an, utanför Tierps samhälle.

Kyrkogårdens östra stiglucka kan delvis vara av medeltida ursprung. Kyrkan är en av landets största landskyrkor, och pastoratet var under medeltiden prebende för en kanik vid Uppsala domkyrka.

Byggnadsmaterialet är gråsten och tegel. Planen är rektangulär, salkyrka, med sakristia på korets nordsida. Strävpelarna i kyrkans hörn kröns alla av spiror. Fasaderna är vitputsade och kyrkan täcks av ett brant sadeltak.

Hela kyrkan har uppförts under 1200-talets senare del eller omkring 1300. Valven slogs omkring 1430-1460, vid samma tid byggdes gavlarna om. Valven bemålades på 14...

Läs mer i eget fönster

Tierps kyrka är en av Sveriges största och ståtligaste medeltida sockenkyrkor. Invändigt är den nära 45 meter lång. Under medeltiden räknades pastoratet till ett av stiftets främsta. Det var också prebende för en av kanikerna vid Uppsala domkyrka. Kyrkan är nästan helt och hållet bevarad i sitt senmedeltida skick.

År 1250 - 1300 Nyanläggning
Kyrkan uppförs under 1200-talets senare del eller omkring år 1300. Kyrkan byggdes redan från början ut till sin nuvarande storlek, som en salkyrka med strävpelare i hörnen och en sakristia i norr. Sakristian hade möjligen pulpettak från början.
År 1706 - 1706 Nybyggnad
Klockstapeln uppförs troligen detta år. Den krönande vindflöjeln är försedd med det årtalet.
År 1784 - 1784 Nybyggnad
Den stora putsade porten på kyrkogården, intill klockstapeln, byggdes och ersatte en medeltida stiglucka.
År 1880 - 1889 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades åt väster.
År 1948 - 1949 Nybyggnad
Kyrkogården utvidgas åt norr och ett bårhus byggs på den nya kyrkogården.
År 1950 - 1959 Nyanläggning - Inhägnad, mur
Ny stenmur byggs på kyrkogårdens sydsida. Den nya kyrkogården förses med järnstaket.
År 1966 - 1966 Nybyggnad
En ny ekonomibyggnad uppförs på nya kyrkogården vid nordvästra hörnet.
År 1972 - 1972 Ändring
Skyddsförordnande enligt 122 § byggnadslagen och 19 § naturvårdslagen utfärdas av Länsstyrelsen i Uppsala län för ett område omkring Tierps kyrka och kyrkogård i syfte att skydda landskapsbilden
År 1976 - 1976 Ändring
Ekonomibyggnaden på kyrkogården förses med en tillbyggnad.
År 1990 - 1990 Nyanläggning - Minneslund
Länsstyrelsen ger tillstånd att anordna minneslund inom kyrkogården. Länsstyrelsen ger även tillstånd till arkeologisk undersökning norr om den igenmurade medeltida nordportalen i syfte att utröna om där funnits ett vapenhus.
År 1994 - 1994 Ändring - Begravningsplats
Äldre gravhällar flyttas och placeras vid östra kyrkogårdsmuren, på dess utsida. De var tidigare placerade i gräsmattan norr om kyrkan.
År 2002 - 2002 Ändring - Gallring av träd
Tillstånd till att ta bort träd på kyrkogården ges av Länsstyrelsen.
År 2003 - 2003 Ändring - Begravningsplats
Länsstyrelsen ger tillstånd till anläggande av plats för sortering och kompostering av avfall på kyrkogården.