Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Håbo kn, SKOKLOSTER 3:1 SKOKLOSTERS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Skoklosters kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKOKLOSTERS KYRKA (akt.)
Uppsala
Håbo

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SKOKLOSTER 3:1

Historik

Skoklosters kyrka, belägen på Skofjärdens strand vid Skoklosters slott, räknas till ett av de viktigaste monumenten bland Mälardalens tegelkyrkor. Den anlades som klosterkyrka för cisterciensernunnor, men fungerade även som sockenkyrka. Klosterbyggnaderna är numera helt förstörda. På en höjd ca en kilometer nordväst om kyrkan ligger ruinen efter en äldre föregångare, den så kallade Flasta mur, en romansk kyrka med smalare absidförsett kor och västtorn.

Kyrkan är en treskeppig basilika, med rakslutet kor av samma bredd som mittskeppet. På korets södra sida ligger det Wrangelska gravkoret, som troligen stod klart 1639. Sakristian är...

Läs mer i eget fönster

Skoklosters kyrka är en treskeppig basilika uppförd med skalmurar i tegel. Kyrkan uppfördes under 1200-talets andra hälft som klosterkyrka åt ett nunnekloster tillhörande cistercienserorden. Det är en av de äldsta tegelkyrkorna i mälardalen i gotisk stil och hör till den grupp klosterkyrkor som verkade normgivande för byggandet av sockenkyrkor i Uppland, framförallt vad gäller utformningen av fönster och portaler samt fasadblinderingar. Till klostret hörde ett flertal byggnader av vilka några fanns bevarade när kyrkan avbildades av Peringskiöld på 1690-talet. Kyrkan och klostret drabbades av eldsvådor både 1503 och på 1560-talet. Sk...

Läs mer i eget fönster
År 1250 - 1300 Nyanläggning
ca 1250-1300 Skoklosters kyrka uppfördes som klosterkyrka åt ett nunnekloster tillhörande Cistercienserorden. Den kom också att användas som sockenkyrka i stället för den gamla kyrkan i Flasta som övergavs. Kyrkan byggs som en treskeppig basilika i tegel. Den hade först provisorikt innertak av trä. En brand drabbade klostret och kyrkan i slutet av 1200-talet. Efter det välvdes alla tre skeppen i kyrkan med tegelvalv. Kyrkan försågs med strävbågar i norr och söder. De kraftiga strävbågarna i väster byggs. Kyrkan invigdes år 1300 av ärkebiskop Nils Alleson. Till klostret hörde ett flertal övriga byggnader som låg runt kyrkan, dormitorium, kapitelsal och matsal (refektorium) t.ex. Efter att först ha legat norr om kyrkan flyttades klostergården till kyrkans södra sida. Inga lämningar ovan mark finns kvar av klosterbyggnaderna.
År 1625 - 1625 Ändring
En klockstapel vid kyrkan omtalas i källorna.
År 1743 - 1743 Nybyggnad
Klockstapeln byggs söder om kyrkan. Delar av stommen härrör från den äldre klockstapel som omnämns 1625.
År 1971 - 1971 Ändring
Förslag till återuppförande av kyrkogårdsmur av gråsten upprättas av arkitekt Ove Hidemark. Förslaget godkändes av Riksantikvarieämbetet.
År 1972 - 1972 Undersokning
Ledningsschakt grävs från kyrkan till klockstapeln. Grundstenar från det rivna vapenhuset påträffades-
År 1978 - 1978 Ändring
Klockstapeln renoveras enligt åtgärdsförslag av Bjerking AB. Reparationen består av målning av plåt, rödfärgning och tjärstrykning mm.
År 1979 - 1979 Ändring
Karin Nordåker på Bjerking AB gör beskrivning till utvändig renovering som omfattar omputsning av södra sidoskeppets sydvägg, singeluppfyllning av marken framför södra fasaden, ny marktrappa av sten samt reparation av stödmur väster om klockstapeln. Åtgärderna godkänns av Riksantikvarieämbetet. Arbetena utförs under året.
År 1980 - 1981 Ändring
Stödmuren väster om klockstapeln renoveras.
År 1990 - 1990 Ändring
Förslag till omläggning av sockeln till klockstapeln upprättas av Bjerking AB, Björn Björck. .
År 1996 - 1996 Nyanläggning - Minneslund
Länsstyrelsen beviljar tillstånd att anlägga minneslund och urngravar på kyrkogården. Förslag upprättat av Markkonsulter i Uppsala AB.
År 2004 - 2004 Nyanläggning - Väg
Länsstyrelsen ger tillstånd till anläggande av handikappväg med uppställningsplats och ny lindhäck enligt förslag av Kaj Svensson, Markkonsulter i Uppsala AB.
År 2005 - 2005 Ändring
Klockstapeln renoveras enligt förslag av Bjerking AB. Rötskadat virke i stomme byts. Sockelmuren läggs om. Plåtdetaljer renoveras och byts delvis. Rödfärgning av panel. Stödmuren i väster renoveras.