Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kalmar kn, PÅRYD 1:124 KARLSLUNDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

karlslunda1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KARLSLUNDA KYRKA (akt.)
Kalmar
Kalmar

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

PÅRYD 1:124

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Uppförd 1816-17, efter beslut 1812 om nybyggnad istället för tidigare planerad tillbyggnad, av organisten och klockaren Anders Kjellberg från Torslunda efter ritningar av Axel Almfelt från 1816. Invigningen förrättades den 20 september 1818 av prosten Pehr Andreas Lindblom. Det nya kapellet ersatte ett tidigare träkapell från 1687. Klockstapeln uppförd 1840.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulär salkyrka med kor i öster. Sakristia bakom koret. Vapenhus från 1974-75 vid västgaveln. Huvudingång genom mittportal på sydsidan. Separata ingångar till vapenhuset och sakristian på sydsidorna. Uppförd av l...

Läs mer i eget fönster

Socknen
Karlsunda socken bildades 1872. Tidigare var det en kapellförsamling till Arby, och
Karlslunda kyrka omnämndes Arby kapell. Trakten kallades tidigare Arby skog till skillnad
mot jordbruksmarken i öster. För de större gårdarna i socknen finns skriftliga belägg sedan
1500-talet, men den stora mängden slaggvarp talar för en betydligt långvarigare bosättning.
Stora delen av bebyggelsen ligger på de små rullstensåsarna som går genom socknen. I ett
sockenstämmoprotokoll från 1842 beskrivs att Arby kapellförsamling ”…utgör en ganska
vidlyftig sträckning där icke några egentliga byar finnas, utan blott gårdar, bestående av
h...

Läs mer i eget fönster
År 1749 - 1750 Nyanläggning - Begravningsplats
Karlsunda kyrkogård anlades 1749 eller 1750 kring det dåvarande kapellet. Hur stor kyrkogården då var eller hur den såg ut är inte klart. Före 1700-talets mitt begravdes socknens döda på Arby kyrkogård dit de bars på bår från skogsbygden
År 1750 - 1959 Ändring
För kyrkogårdens historik från 1750-talet fram till 1950-talet hänvisas till anläggningens historik samt till de två bifogade PDF-filerna.
År 1950 - 1969 Nyanläggning - Begravningsplats
Från 1950-talet började man planera för ytterligare en utvidgning av kyrkogården. Denna gång blev det område aktuellt som redan varit under diskussion på 1920-30-talet, d v s området öster om Ödbyholmsvägen. Marken köptes dels från kommunen, dels från Arvid och Anna Persson. Nya kyrkogården, som den kom att kallas, ritades 1959 av trädgårdskonsulenten Gösta Engstedt, Kalmar läns hushållningssällskap. Vid samma tid utfördes ritningar till församlingshemmet som skulle uppföras på den gamla skolans plats, öster om kyrkan. Nya kyrkogården började användas på 1960-talet och var planerad både för kistgravplatser och urngravplatser.
År 1990 - 2009 Utvidgning - Begravningsplats
På 1990-talet utvidgades den nya kyrkogården kraftigt mot öster efter ritningar av Harry Kolsby, Kalmar läns hushållningssällskap. Den nya delen har bara till en liten del tagits i bruk. Merparten är den tillkomna ytan är bara planerad och planterad men har ännu inte behövts för begravningar.