Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, VAMLINGBO KYRKOGÅRDEN 1:1 VAMLINGBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960720/161

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VAMLINGBO KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VAMLINGBO KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Vamlingbo kyrka härrör till största delen från 1200-talet. Möjligen har den ersatt en tidigare stenkyrka; grundmurar till ett mindre torn har påträffats under det befintliga. Andra reminiscenser från äldre tid är dopfunten, tillhörande "Byzantios" - gruppen från 1100-talets andra hälft, samt några inmurade reliefer, delar av gravkistor från 1100-talet, i långhusets sydfasad. Den nuvarande hallkyrkan består av ett treskeppigt långhus med smalare rakslutet kor, sakristia i norr samt västtorn. Byggnadsmaterialet är huggen sandsten med detaljer i finhuggen kalksten. Långhus och kor uppfördes i mitten av 1200-talet. Tornet tillfogades vi...

Läs mer i eget fönster

Vamlingbo kyrka är uppförd under medeltiden med undantag av sakristian och pannrummet, den förra uppfördes på 1860-talet och det senare på 1900-talet.
Från den första kända stenkyrkan på platsen härrör relieferna i långhusets södra murverk och sannolikt dopfunten. Resterna av ett betydligt mindre västtorn har påträffats i samband med grävningar i kyrkan.

Det nuvarande koret och långhuset uppfördes omkring 1250, de båda byggnadskropparna är i stort sett samtida. I slutet av samma århundrade fick valven i koret sina målningar. Långhusets muralmålning i kolossalformat på södra väggen, föreställande S:t Kristoffer, samt Golgatascene...

Läs mer i eget fönster
År 1072 - 1072 Nyanläggning
Årtal enligt Strelow.
År 1100 - 1199 Nyanläggning
Stenkyrka på platsen (andra hälften av 1100-talet) från vilken relieferna på långhusets härrör, somliga ha utgjort gravmonument. Grundmurar av denna kyrkas torn har man funnit rester av.
År 1240 - 1259 Nybyggnad
Långhus och kor, byggnadskropparna är i stort sett uppförda samtidigt.
År 1340 - 1359 Nybyggnad
Ett högt och stort torn uppfördes, ett av öns mest monumentala tornbyggen.
År 1988 - 1988 Ändring
Avloppstank grävdes ned på kyrkogården. Dagvattenschakt grävdes.
År 1996 - 1996 Ändring - Begravningsplats
Träden på kyrkogården gallrades och gångarna lades igen.
År 2006 - 2006 Ändring - Inhägnad, mur
Kyrkogårdsmurarna restaurerades.
År 2008 - 2008 Nybyggnad
Fliseldad fjärrvärme från en panncentral gemensam med prästgården, i ny pannrumsbyggnad V om kyrkogården.