Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, TRÄKUMLA KYRKOGÅRDEN 1:1 TRÄKUMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

535-16.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TRÄKUMLA KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TRÄKUMLA KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Den medeltida stenkyrkan består ett rektangulärt långhus med smalare, rakslutet kor. De tjocka murarna i långhusets västra del var menade att bära upp ett aldrig fullbordat torn; befintlig träöverbyggnad tillkom 1917, då kyrkan restaurerades efter att ha stått öde sedan 1868. Koret uppfördes vid 1200-talets mitt, medan långhuset (med tornmurar) tillkom under 1200-talets senare hälft. Enligt en latinsk inskrift invid triumfbågen invigdes kyrkan 1287. Karakteristisk för exteriören är den kraftiga, höga tornhuven (spiran); den är åttkantig och har klockvåning med ljudgluggar under skärmtak. På södra sidan finns långhusets spetsbågiga p...

Läs mer i eget fönster

Träkumla kyrka uppfördes i sin helhet under medeltiden. Kyrkans äldsta del är koret, som byggdes vid mitten av 1200-talet. Långhuset och tornet tillkom i slutet av samma århundrade. En numera nästan helt utplånad inskrift i långhuset anger 1287 som invigningsår för denna del av kyrkan.

Under cirka 50 år i slutet av förra århundradet stod kyrkan öde, så att bl. a. yttertak och tornhuv förstördes. 1917 restaurerades den och togs återigen i bruk, då nya faltak lades på kor och långhus och tornhuven rekonstruerades. De rester av utvändig puts som då fanns kvar avlägsnades. Merparten av inventarierna, som under ödetiden förvarats i Go...

Läs mer i eget fönster
År 1140 - 1159 Nyanläggning
Sannolikt en träkyrka på platsen. Madonnabild av trä. Dopfunt av Byzantios (SvK).

Byzantios (Konstnär)

År 1287 - 1287 Nyanläggning
Byggnadsår enligt Taxuslistan (SvK). Byggnadsår enligt Strelow samt äldre inskrift i kyrkan. Koret välvdes, glasmålningar i koret, S:t Olofsbild och helig diakon av trä (SvK).
År 1861 - 1861 Tagen ur bruk
Församlingen beslutar att överge kyrkan (GA).
År 1863 - 1864 Tagen ur bruk
Kungl. Maj:t godkände församlingens önskemål att överge kyrkan (GA).
År 1868 - 1868 Tagen ur bruk
Kyrkan i mycket dåligt skick (P A Säve). Kyrkan lades öde (GK, SvK).
År 1917 - 1917 Ändring
Kyrkan restaurerad
År 1990 - 1990 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården åt V (ATA).
År 2004 - 2004 Ändring
Konservering av gravvårdar av Stenkultur i Stockholm AB (GF).
År 2005 - 2005 Ändring - Inhägnad, mur
Restaurering av kyrkogårdsmuren, omläggning av vissa murdelar, renovering av grindar, grindstolpar i ek byttes ut mot fur (GF).