Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, STENKYRKA KYRKOGÅRDEN 1:1 STENKYRKA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960817/149

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STENKYRKA KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

STENKYRKA KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Enligt Gutasagan ska den första kyrkan i Nordertredingen ha uppförts på platsen, av en man vid namn Lickajr. Två medeltida stigluckor finns bevarade på kyrkogården. Kalkstenskyrkan är uppförd etappvis under 1200-talet. Den består av ett närmast kvadratiskt långhus med smalare kor (invändig absid), sakristia i norr samt ett västtorn. Smärre murrester från en romansk absidkyrka återfinns i långhusets gavelväggar. Även nordportalen tros härstamma från den äldre kyrkan. Det befintliga koret och sakristian byggdes omkring 1200-talets mitt. Något senare uppfördes långhuset. Tornet tillkom under senare delen av 1200-talet. Det kraftiga, re...

Läs mer i eget fönster

Stenkyrka kyrka är i sin helhet uppförd under medeltiden. Den nuvarande byggnaden har haft åtminstone en föregångare på platsen. Grundmurarna samt delar av gavelmurarna till en romansk stenkyrka från 1100-talet är bevarade bl. a. under golvet. Även kyrkans rundbågiga nordportal anses härstamma från denna tid. Eventuellt kan den romanska kyrkan ha föregåtts av en träkyrka, av vilken dock inte några spår är kända.

Den nuvarande byggnaden är uppförd under en relativt kort period på medeltiden. De äldsta delarna är koret med sin invändiga absid och sakristian, vilka byggdes ca 1250. Långhuset anses vara invigt 1255, medan tornets ned...

Läs mer i eget fönster
År 1032 - 1032 Nyanläggning
Byggnadsår enligt Strelow. Ev. en äldre träkyrka på platsen (Gotlands första enl. Gutasagan).
År 1100 - 1199 Nyanläggning
1100-tal ? Romansk stenkyrka, varav endast grundmurarna, delar av gavelmurarna samt  ev.  den nuvarande nordportalen (SvK anser att denna äldre kyrka tillkom ”vid en tidpunkt före 1100-talets mitt”).
År 1240 - 1259 Nybyggnad
Det nuvarande koret med invändig absid samt sakristian uppfördes (SvK anger ”1255”).
År 1255 - 1255 Invigning
Det nuvarande långhuset invigdes. Kvadermålningen på triumfbågen (SvK anger ”omkring 1270”).
År 1954 - 1955 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården åt V, sockenmagasinet flyttades och byggdes om till bårhus.
År 2003 - 2003 Ändring - Begravningsplats
Åtta gravhällar konserverades av Stenkultur AB, de står dels uppresta under tak mot en vägg och utgör dels gravvårdar på kyrkogården.
År 2007 - 2007 Undersokning
Bildsten påträffas under en urschaktning för grunden till en värmecentral N om kyrkan, S om församlingshemmet.
År 2008 - 2008 Ändring
2 st. bildstenar, en liten och en stor, monteras mot ”begravningskapellet” V om kyrkan. Den lilla stenen har under en längre tid legat på kyrkogårdsmuren. Den stora stenen är den som påträffades 2007. Åtgärdsarbeten utförda på stora bildstenen av stenkonservator. Doktorand Sylvia Sandelin vid det arkeologiska forskningslaboratoriet vid STHLMs universitet yrkar på att stora bildstenen snarast ska förvaras inomhus, med anledning av att stenen bär spår av svart, kanske även gul och orangeröd, vilket är ovanligt, och att det är önskvärt att fler prover tas, men att om den står kvar utomhus föreligger risk att dylika färgspår snart försvinner. Beslut tas om att flytta bildstenen, oklart vart.
År 2010 - 2010 Ändring - Begravningsplats
Beslut om förändring av minneslunden. Restaurering (första halvan) av kyrkstall/likvagnsbod (andra halvan klar 2014). Beslut om restaurering av kyrkogårdsmur.
År 2013 - 2013 Ändring
Konservering av gravvård över Karl och Maria Gåhlin (gravkors och fundament i kalksten).
År 2014 - 2014 Ändring
Andra halvan, restaurering av kyrkstall/likvagnsbod gjordes klar (påbörjad 2010). Planerad att användas till förvaring av historiska föremål. Beslut om konserveringsåtgärd på en gravvård av ek.