Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, ROMA KYRKOGÅRDEN 1:1 ROMA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960817/212

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ROMA KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ROMA KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Den medeltida kalkstenskyrkan består av ett treskeppigt långhus med smalare rakslutet kor i öster samt sakristia på nordsidan. Sakristian, som är äldst, byggdes ursprungligen till ett absidkor från 1100-talets senare hälft (absidstenar återfinns i nuvarande kyrkans murverk). Vid en senare byggnadsperiod (troligen 1200-tal) uppfördes kor och långhus (tre travéer); avvikelser i valvform och fönsterutformning tyder på att de två västligaste travéerna tillkom något senare. Utifrån sett är kyrkan en basilika med låg kleristorievåning. En takryttare, åttkantig spira med klockvåning under skärmtak, kröner västgaveln. Koret täcks av ett läg...

Läs mer i eget fönster

Roma kyrka är i sin helhet uppförd under medeltiden. Det nuvarande koret och långhuset, uppförda i två etapper vid 1200-talets mitt, har föregåtts av en romansk kyrkobyggnad med absidkor på platsen. Av denna kyrka från slutet av 1100-talet återstår sakristian, dock har den sannolikt i samband med kyrkans modernisering på 1200-talet försetts med ett sekundärt kryssvalv. Några skulpturfragment som förvaras i kyrkan har tolkats så att en byggnadsetapp, troligen avseende ett västtorn, planerats under 1300-talet men aldrig kommit till utförande.

Sedan byggnadstiden har endast smärre exteriöra ändringar gjorts på kyrkan. Det ursprungli...

Läs mer i eget fönster
År 1086 - 1086 Nyanläggning
Kyrkan byggdes enligt Strelow.
År 1170 - 1199 Nyanläggning
En romansk stenkyrka med absidkor och sakristia byggdes, varav vid sidan av enstaka stenar med puts- och målningsrester inmurade i den nuvarande kyrkans murverk ovan valven, samt omfattningarna till två av portalerna (återanvända i de V portalerna) endast sakristian inklusive absidkorets N vägg och en djurfigur, inmurad i korets Ö gavelröste, är bevarade (SvK daterar absidkoret till ”1100-talets mitt” och sakristian till ”omkr. 1175”).
År 1200 - 1299 Ändring
Det nuvarande koret och långhuset byggdes i en eller två etapper, de två västligaste travéerna i kan ha tillkommit något senare än resten av långhuset. (SvK daterar den Ö travén till ”omkr. 1240, de båda V till ”omkr. 1255”). Byggnaden karaktäriseras som en ”falsk basilika”. Väggskåpet i N kormuren.
År 1916 - 1917 Nyanläggning - Begravningsplats
Den nya kyrkogården i Ö anlades.
År 1924 - 1924 Ändring
Järnrist och dike utanför den S kyrkogårdsingången togs bort.
År 1939 - 1939 Nybyggnad
Svenskbyklockstapeln uppsattes på kyrkogården, arkitekt Erik Lundberg, Stockholm (RAÄ).

Erik Lundberg (Arkitekt)

År 1994 - 1994 Nybyggnad
Pannrums- och personalbyggnaden på kyrkogården förlängdes efter ritningar av arkitekt Birger Andersson, Sanda.

Birger Andersson (Arkitekt)

År 1997 - 1997 Ändring - Begravningsplats
Föryngring av träd på kyrkogården.
År 1998 - 1998 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund och urnlund anlagd på kyrkogården.
År 2004 - 2004 Nybyggnad
Verkstads- och förrådsbyggnaden på kyrkogården byggdes efter ritningar av arkitekt Birger Andersson, Sanda..

Birger Andersson (Arkitekt)