Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, NÄR KYRKOGÅRDEN 1:1 NÄR KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960721/053

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NÄR KYRKA (akt.), NÄRS KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

NÄR KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Närs kyrka har en relativt perifer placering i socknen, men nära Närkån och ett antal huvudvägar. Två stigluckor finns bevarade på kyrkogården, i söder och öster. Den medeltida kyrkan består av ett tvåskeppigt långhus (tre travéer), smalare rakslutet kor, västtorn samt en sakristia på korets nordsida. Byggnadsmaterialet är i huvudsak kalksten. Äldst är tornet, uppfört vid 1200-talets mitt till en tidigare romansk absidkyrka, vars grundmurar påträffats under nuvarande kyrkans golv (utgrävning 1933). Av intresse är tornets tydliga försvarsanordningar i form av skyttegluggar. Omkring 1300 uppfördes kor och långhus i gotisk stil, koret ...

Läs mer i eget fönster

I slutet av 1100-talet uppfördes ett absidkor med långhus, och vid mitten av 1200-talet tillfogades ett torn med tydlig försvarsfunktion. Omkring 1300 ersattes det romanska koret och långhuset med motsvarande byggnadsdelar i gotisk stil.

Sedan kyrkan uppfördes har en sakristia tillfogats på dess norra sida, 1820, den ersattes 1878 av en ny på samma plats. I övrigt har kyrkans exteriör inte förändrats nämnvärt sedan byggnadstiden. 1771-72 gjordes omfattande reparationsarbeten – murarna putsades och dragankare av ek lades in i tornmurarna. Vid mitten av 1800-talet förnyades delar av kyrkans socklar. 1884 genomfördes en restaurering...

Läs mer i eget fönster
År 1122 - 1122 Nyanläggning
Årtal enligt Strelow.
År 1170 - 1199 Nyanläggning
En liten romansk stenkyrka uppfördes, bestående av absidkor och långhus av vilka grundmurarna finns kvar under kyrkans golv.
År 1240 - 1259 Nybyggnad
Uppfördes tornet med tydliga försvarsanordningar, tornet inrättades på samma sätt som kastalerna. Inget annat torn på Gotland har så tydliga försvarsanordningar som detta!
År 1700 - 1799 Kulturhistorisk inventering
Båda stigluckorna var rosafärgade.
År 1708 - 1708 Ändring - Begravningsplats
Anbefalldes att gräva ett dike över kyrkogården för att torrlägga den samma.
År 1711 - 1711 Kulturhistorisk inventering
Kyrkogården omgavs både av stenmurar och trästaket.
År 1765 - 1765 Kulturhistorisk inventering
Kyrkogården omgavs till stor del av trästängsel, vilket var i behov av reparation.
År 1780 - 1780 Ändring
Likluckans tak reparerades.
År 1813 - 1813 Ändring - Inhägnad, mur
Reparation av den S kyrkogårdsmuren.
År 1840 - 1840 Kulturhistorisk inventering
Kyrkogården omgavs av både stenmurar och trästaket.
År 1864 - 1864 Ändring - Begravningsplats
Beslöts att kyrkogården skulle snyggas till.
År 1874 - 1874 Ändring
Ö stigluckan i behov av reparation.
År 1881 - 1882 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades åt V.
År 1930 - 1930 Ändring
lägga nytt brädtak på likluckan.
År 1933 - 1933 Undersökning - Byggnadsarkeologisk
Grunden till en stenkyrka grävdes fram.
År 1948 - 1948 Invigning
Invigdes den nya kyrkogården av arkitekt Ove Leijonhufvud, Stockholm.

Ove Leijonhufvud (Arkitekt)

År 1973 - 1973 Nybyggnad
Nytt pannrum på kyrkogården med kulvert till kyrkan.
År 1993 - 1993 Ändring - Begravningsplats
vissa träd på kyrkogården togs ned. Stigluckorna putsades och avfärgades.
År 2005 - 2005 Ändring
En gravhäll, två gravtumbor samt gravvården över C. F. Wallander konserverade Stenkultur i Stockholm AB.