Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, GARDE KYRKOGÅRDEN 1:1 GARDE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

480-2.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GARDE KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GARDE KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Garde kyrka, en av Gotlands äldsta och mest intressanta, omgärdas av en kyrkogårdsmur med fyra medeltida stigluckor, en i varje väderstreck, varav den västra tjänstgjort som sockenbod. Stolphål, påträffade vid en utgrävning 1968, tyder på att här funnits en tidigare träkyrka. Den nuvarande västtornskyrkan, där koret är högre än långhuset, murades i etapper under medeltidens tidigare del. Långhusets västra del med tornet härstammar från en romansk kyrka med absidkor (takstol från omkring 1140 finns bevarad, liksom ursprungliga murade stenbänkar). Tornet påbyggdes under 1200-talet och fick då sin nuvarande höjd. Under 1300-talets and...

Läs mer i eget fönster

Garde kyrka är i sin helhet uppförd under medel¬tiden. Även kyrkogårdsmuren med de fyra stigluckorna, varav den västra är av en ovanlig storlek, är av medeltida ursprung.

Redan på 1100-talet fanns här sannolikt en träkyrka. Kring mitten av samma århundrade revs den och en romansk stenkyrka bestående av kor med absid i öster och långhus uppfördes. Möjligen byggdes även tornets nedre delar i samband med detta. Det fullbordades till sin nuvarande höjd under 1200-talets första hälft. För-utom tornet återstår av den romanska kyrkan hela långhuset, inklusive stora partier av det romanska flisgolvet samt taklaget med täckning av ekspån....

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1129 Ändring
En stavkyrka fanns sannolikt på platsen (stolphål påträffade 1968).
År 1140 - 1159 Nyanläggning
Det nuvarande långhuset och ett nu försvunnet absidkor byggdes (det under nuvarande yttertak bevarade romanska spåntaket över långhuset anges i SvK vara från omkring 1140). Långhusets stengolv finns bevarat under den nuvarande kyrkans golv. Murade sittbänkar utefter väggarna i långhuset Tornet planlades (eller uppfördes till sina nedre delar enl.SvK). Målningar i bysantinsk stil i tornbågen och (fragmentariskt) långhusets V del. Dopfunt av ”Byzantios”. Triumfkrucifixet (SvK anger ”tiden omkr 1200”).

Byzantios (Konstnär)

År 1840 - 1840 Rivning
Omkring 1840 Den medeltida prästgården revs och motsvarande delar av kyrkogårdsmuren kompletterades.
År 1917 - 1917 Ändring
Sockenmagasinsfunktionen i V stigluckan upphörde.
År 1955 - 1955 Utvidgning - Begravningsplats
Den nya kyrkogården tillkom efter förslag av trädgårdskonsulent Karl Wikesjö.

Karl Wikesjö (Trädgårdsarkitekt)

År 1990 - 1999 Ändring
Betongplattor på gångarna på kyrkogården.
År 1991 - 1991 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund