Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, EKE KYRKOGÅRDEN 1:1 EKE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

463-2.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
EKE KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

EKE KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Eke socken är en kustsocken på sydöstra Gotland. Kyrkan består av ett rakslutet kor, ett högre och bredare långhus, västtorn samt en sakristia på korets norra sida. Mot tornets norra sida står ett sockenmagasin. Kyrkan har portaler på långhusets och korets södra sidor och tornets västra sida. Nischen efter en igenmurad portal finns på långhusets norra sida. Kyrkan är uppförd av putsad sandsten. På de låga takfallen ligger tegel. Tornspiran är av trä. Kyrkan har föregåtts av en träkyrka i stavteknik, från vilken väggplankor påträffats. Den har i etapper ersatts av den nuvarande kyrkan. Koret och långhuset uppfördes efter varandra und...

Läs mer i eget fönster

Kyrkans byggnadshistoria
Eke kyrka är med undantag för sakristian, som byggdes på 1830-talet, uppförd under medel¬tiden. Kyrkans äldsta delar är koret och långhuset som kom till under första hälften av 1200-talet. Tornet uppfördes omkring år 1300.
Stenkyrkan har sannolikt föregåtts av en stavkyrka av trä på platsen. Av den har bl.a. ett antal väggplankor bevarats, vilka 1916 påträffades som golv i den nuvarande kyrkan.
Förutom tillkomsten av sakristian har Eke kyrka endast undergått ett fåtal utvändiga förändringar se¬dan byggnadstiden. 1820 byggdes ett sockenmagasin mot tornets N mur, och på 1830-talet, i samband med sakristibyg...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1100 Nyanläggning
omkring 1100 Stavkyrka på platsen med målningar i bysantinsk stil invändigt (GK anger ”1100-talets förra hälft”).
År 1200 - 1229 Nybyggnad
Koret och långhuset byggdes (GK anger ”1200-talets mitt”). Kalkmålningar (triumfbågen, korvalvet).
År 1820 - 1820 Nybyggnad
Sockenmagasinet byggdes.
År 1842 - 1842 Nyanläggning - Inhägnad, mur
Kyrkogårdsmuren tillkom (tidigare stängsel av trä).
År 2004 - 2004 Ändring - Inhägnad, mur
Kyrkogårdsmuren restaurerades.