Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Södertälje kn, SÖDRA 1:2 SÖDERTÄLJE HAMN VATTENTORN

 Anlaggning - Historik

Historik
Arbetena på linjen Stockholm-Södertälje öppnades för allmän trafik år 1860. Vid Södertälje nedre station - även kallad Södertälje Central - anlades vid tiden för nybyggnationen förutom huvudspåret två rundspår, vilka stod i förbindelse med varandra genom en vändskiva. På bangården uppfördes ett stationshus av sten, ett mindre godsmagasin och ett lokomotivstall med plats för två lokomotiv.
Spårsystemet å Södertälje Cenral har efterhand väsentligt utvidgats. För persontågen byggdes tre spår med två mellanplattformar samt två passagespår för rundgång av lokomotiven.
Efter ett riksdagsbeslut 1912 om framdragande av stambanan utanför Södertälje stad genomfördes linjeomläggningar och en ny bangård benämnd Södertälje Södra anlades på nuvarande Södertälje hamns plats. Det nya stationsområdet förbands med Södertälje C genom ett förbindelsespår.
Stationshuset vid Södertälje Södra uppfördes 1915-18, efter ritningar av arkitekten Folke Zettervall. I anslutning till stationen förlades ett antal nyttobyggnader som sex boställshus, smedja, verkstad och vattentorn. Samtidigt byggdes ett nytt godsmagasin på ungefär samma plats där det tidigare stod. I det gamla stationshuset inreddes godsexpedition. Nytt lokomotivstall med plats för fyra lokomotiv byggdes i bangårdens södra ända.
Stationerna elektrifierades 1926.

Vattentornet gavs en stram och enkel utformning. Det uppfördes med samma typ av tegel som stationen och avslutades upptill av en åttkantig huv som vilar på en takgesims. Tornets kompakta muryta genombryts endast på ett fåtal ställen av små fönstergluggar och en dörr med bågformad överdel. Tornets överdel markerades av åtta runda fönster på var sida under takgesimsen.

KÄLLOR: Kortfattad beskrivning över den historiska och tekniska utvecklingen av vissa större statsbanestationer - Del 2, Kungliga Järnvägsstyrelsen. Stockholm 1938
Förslag till skyddsföreskrifter för det statliga byggnadsminnet vattentorn vid stationen Södertälje hamn, Riksantikvarieämbetet, 2005