Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, VISBY BOMMEN 7 KV BOMMEN 7

 Anlaggning - Historik

Historik
KVARTERET BOMMEN - Kvarteret Bommen är beläget på den mellersta delen av norra Klinten, mellan Nygatan i väster, Lancastergränd i norr, Korsgränd i öster samt Uddens gränd i söder. Under 1700-talet låg nuvarande kvarteret Bommen i den sydligaste delen av det lågt värderade markområdet som kallades Österklint, alldeles norr om Biskopsåkern. Denna del av den norra Klinten började bebyggas sporadiskt och oplanerat under den första delen av 1700-talet. Tomterna kom dock att regleras i och omkring kvarteret Bommen vid 1760. Husen som byggdes var enkla par- och enkelstugor i skiftesverksteknik som i regel inhyste ett par påvra familjer i varje. Under 1700-talet fram till 1900-talets första hälft var kvarteret sammanhängande med nuvarande kvarteret Udden.
Byggnaderna har med tiden moderniserats och de flesta utgör idag enfamiljshus. Under perioden 1945-1959 renoverades många hus i området, främst interiört i och med att Klinten blev mer attraktivt bostadsområde, med nya standardkrav. Kvarteret omfattar idag sju fastigheter med i huvudsak småskalig bebyggelse. Många uthusbyggnader har rivits eller förlorat ursprunglig funktion, då de byggts om till gäststugor, sommarrum eller garage. Höga plank kring gårdarna har i många fall ersatts av lägre staket och murar. Kalkstenstrappor som gick ut i gatornas sträckning var mer vanligt förr men har tagits bort vid renoveringar av husen samt breddning av gator och gränder.

BOMMEN 7 - Bommen 7 är belägen på den mellersta delen av kvarterets västra sida gränsande till Nygatan. Fastigheten har varit bebyggd sedan 1700-talet och var enligt 1785 års husklassifikation bebyggd med ett trähus med brädtak. I husklassifikationen är också noterat ett öde eller nedrivet hus, men det är oklart om detta hörde till tomten. Under 1800-talets mitt var tomten enligt en karta mindre än den nuvarande och omfattade endast den västra delen intill Nygatan. Den östra delen ingick i nuvarande Bommen 5 och den södra i nuvarande Bommen 6. Kartan från 1883 visar att tomten vid den tiden hade erhållit den nuvarande tomtavgränsningen.
Idag omfattar tomten bostadshuset från omkring 1800, förmodligen samma byggnad som nämns i husklassifikationen, som är placerat med långsidan i liv med Nygatan.
Byggnaden är ett reveterat bostadshus som ursprungligen sannolikt uppfördes som en enkelstuga i skiftesverksteknik. Den har en våning med inredd vind under ett tegeltäckt mansardtak. Fasaden är spritputsad och avfärgad ljust gul. Eventuellt är takets form och den inredda vinden ursprungliga, vilket i så fall gör byggnaden till ett av de fåtal bostadshus som så sent som i början på 1800-talet byggdes som enkelstuga med mansardtak. Mot gatan i väster har byggnaden 1800-talets småskaliga volym kvar. På 1950-talet tillfogades ett nytt bakbygge som ersättning för ett tidigare.
Längs den södra tomtgränsen ligger ett gårdshus från 1962 med ett skärmtak i vinkel mot norr, längs den östra tomtgränsen. Detta gårdshus har ersatt en riven u-formad uthuslänga från 1800-talets andra hälft.
Mot Nygatan finns en port med ingång till gården, som i övrigt avskärmas mot norr av en silikatmur samt av byggnader på omgivande tomter. Gården är i souterrain med kalkstenstrappa mellan nivåerna.

KÄLLA: Visby innerstad - en bebyggelseinventering. Del 2. (2003). Huvudred. Hansson, Joakim. C O Ekblad & Co, Västervik. ISBN: 91-88036-53-7

Byggnadsminnet ingår ett samlat lagakraftvunnet beslut, daterat 2002-12-27, med tilläggsbeslut för fastigheten Bommen 3, daterat 2003-07-08. Beslutsdokumenten finns under anläggningen Gotlands kn, Visby, 84 fastigheter inkl gatumark, parkmark och torg på Klinten i Visby - klicka http://www.bebyggelseregistret.raa.se/svhus.asp?user=bygg&pass=information&disp=anlaggning&id=14512