Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falkenberg kn, GUNNARPS-ÅGÅRD 1:4 GUNNARPS KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
FÖRSAMLING 1995 GUNNARP
BEFOLKNINGSTAL
1805: 767
1900: 1191
1995: 1075

FÖRSAMLINGSHISTORIK
Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING
Kyrkan ligger väl synlig på en markerad höjd. Pastorsexpedition är belägen på andra sidan vägen i sydost. Viss bebyggelse finns invid kyrkan på västra sidan om Ätran, huvuddelen återfinns dock på älvens östra sida. Landskapet präglas av skogsbygd med öppen odlingsmark endast förekommande i de smala dalgångarna, framförallt längs Ätran.

RASERAD KYRKA / RUIN
I: Socknen torde ha haft kyrka, troligen av trä, sedan medeltiden. En träkyrka av okänd ålder föröddes av en åskbrand 1753, varefter den nuvarande kyrkan uppfördes sannolikt på samma plats.
DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING
II: Den nuvarande träkyrkan uppfördes 1755-56, och fick då namn efter kung Adolf Fredrik. Den består ett rektangulärt långhus med ett något smalare, rakt avslutat kor, en sakristia på korets norra sida samt ett torn i väster.

EXTERIÖR OCH INTERIÖR
Kyrkan är utvändigt brädfodrad och vitmålad. Samtliga byggnadskroppar har skilda sadeltak, och det låga men kraftiga västtornet kröns av en överdel med tre huvformade takfall. Kyrkan undergick 1949 en genomgripande restaurering efter förslag av arkitekt Oscar Nygren, vilken omfattade både exteriör och interiör. Då togs ett sekundärt vapenhus på korets sydsida bort, korets båda östfönster sattes igen och tornet förhöjdes något. Huvudingång genom tornets bottenvåning. Kyrkorummet täcks av ett flackt tunnvalv över långhuset och ett spegelvalv över koret. Det präglas framförallt av 1949 års restaurering, som syftade till att lyfta fram kyrkorummets 1700-talskaraktär. Då frilades - sedan restaurering 1881- övertäckta tak- och väggmålningar. Takmålningarna är enligt inskrift utförda år 1782 av Henrik Wibeck. Predikstolen är från 1866; altarskåpet från restaureringen 1949 har målningar av konstnär Erik Abrahamsson.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
I kyrkan finns en reliefdekorerad romansk dopfunt.

Uppgifterna är sammanställda av Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 2001.