Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, NORRA DJURGÅRDEN 1:1 KARL XI:S FISKARSTUGA VID FISKARTORPET

 Anlaggning - Historik

Historik
Fiskarstugan vid Fiskartorpet kan vara det äldsta bevarade huset på Norra Djurgården. Trots vissa senare ingrepp har den kvar en ålderdomlig prägel med sitt gräsbevuxna torvtak och den släta panelen. Den intilliggande eken bidrar till upplevelsen av tidens gång. Åldern gör stugan till ett byggnadshistoriskt och byggnadsteknikhistoriskt intressant studieobjekt. Det förstärks av att byggnadens ända sedan tidigt 1800-tal har betraktats som kulturminnesmärke. Byggnaden symboliserar också ett historiskt skede under det sena 1600-talet, då fisket i Stockholm var förbehållet kungen.

KULTURHISTORISK BESKRIVNING - Karl XI:s fiskarstuga är en liten timrad och panelklädd stuga med torvklätt och gräsbevuxet tak. Den oljemålade släta panelen visar att stugan är mer påkostad än vad motsvarande byggnader brukar vara.
Intressant är att se hur stugan samverkar med den intilliggande eken som med åren kommit att växa in i byggnaden. Förutom de stora ekarna ligger stugan relativt fritt i en sluttning.

HISTORIK - Karl XI:s fiskarstuga anses vara den fiskarkoja som finns markerad på Edward Bratts karta från 1696. Vid denna tid var kojan det enda huset i området som då, mer än i dag, dominerades av vatten. Lillsjön, Uggleviken och Laduviken bildade ett sjösystem med utlopp i Saltsjön via Husarviken. Laduviken sträckte sig nästa ända fram till Brunnsviken. Fisket i Husarviken var förbehållet kungen, som bland annat under en period drog in det fria fisket i Stockholms vatten. Under 1700-talet växte ett boställe upp kring fiskarstugan som fick namnet Fiskartorpet. En krogrörelse inrättades som under 1700-talet utvecklades till ett populärt värdshus som är omsjunget av Bellman. Fiskartorpet anslogs 1772 som förbättring av 1:e hovjägmästarens lön. Redan 1818 reparerades byggnaden för att bevaras som kulturminnesmärke. Under 1800- och 1900-talet har fler byggnader uppförts vid bostället.

KÄLLA: Förslag till skyddsföreskrifter, Riksantikvarieämbetet 2004