Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Stockholm kn, JOHANNES STÖRRE 9 MEDELHAVSMUSEET

 Anlaggning - Historik

Historik
Kv Johannes större består till övervägande delen av byggnader ursprungligen uppförda under 1600- och 1700-talen. Kvarteret var ett av de första på Norrmalm som bebyggdes efter den nya rutnätsplanen från 1630-talet.
F.d. Johannes större nr 6: Byggnaden vid Drottninggatan uppfördes som bostadshus i tre våningar 1640, flygeln vid Jacobsgatan 1767. Påbyggnader skedde 1784 och 1821 till nuvarande volym. I 1600-talsdelen är, förutom stommen, bevarat också planlösning och bemålade bjälktak varav ett synligt. I huvudsak karaktäriseras interiören av planlösning och snickerier från 1700-talets senare del och 1821, i våningen två trappor finns snidade dörrpartier i empirestil samt i hörnrummet dekorativt bemålade väggfält. Från samma epok finns murade köksspisar med kåpa. Butiksfasad och entré samt kakelugnar har tillkommit vid 1800-talets slut. En ny byggnad uppfördes på gården 1993.
F d nr 7 är gamla Läkarsällskapets hus i vilket troligen stomme från före 1698 ingår. En genomgripande ombyggnad gjordes 1878 för Svenska Läkarsällskapet efter förslag av Carl Curman och huvudritning av arkitekten Carl Sandahl. Vid denna ombyggnad tillkom den stora sessionssalen i våning två trappor samt trapphuset i den tidigare gården. Vissa ändringar genomfördes för Svenska Teknologföreningen vilken disponerade huset efter 1906. I byggnadskommittén ingick Isak Gustaf Clason vilken bör ha varit upphovsmannen till den stora salens barockmässiga takvälvning. Under denna tid inreddes även klubbrummet i bottenvåningen med väggbeklädnad av gyllenläderstapet.
F.d. nr 1, 2, 8: Hörnhuset vid Gustav Adolfs torg var Gustav Horns palats från 1640-talet. Till- och ombyggnader utfördes på 1700- och 1800-talen. 1874 sammanbyggdes husen för Stockholms Inteckningsgaranti AB (SIGAB), men fick i huvudsak sin interiörutformning med bl a bankhallen och styrelserum, vid en genomgripande ombyggnad 1902-05, också för SIGAB. Arkitekt var Rudolf Aborelius. Den nuvarande fasadutformningen i funktionalistisk stil som fritt knyter an till 1600-talets utseende tillkom efter 1933 efter ritningar av arkitekt Hakon Ahlberg.
F.d. nr 4, 5 består av ett hörnhus mot Drottninggatan uppfört 1640, med en utökning mot Fredsgatan på 1600-talet samt ytterligare till- och påbyggnader från 1700- och 1800-talen. Byggnaden präglas av en omgestaltning 1919-24 efter ritningar av arkitekten Carl Åkerblad. Stommen med valvslagen källarvåning är dock bevarad från byggnadstiden. Interiört genomfördes en stor ombyggnade 1993-94.
F.d. nr 3 är gamla Sundsvallsbanken uppförd 1902 efter ritningar av arkitekten Gustaf Wickman. Exteriören, med fasad av ekebergsmarmor, samt stora delar av interiören, med bl a bankhall och styrelserum, är bevarad.

KÄLLA: Förslag till skyddsföreskrifter, Riksantikvarieämbetet, 1995-03-03. beteckning 320-5816-1994