Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Finspång kn, SELESJÖ 1:6 SELESJÖ HERRGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Gården ägdes under medeltiden av Askeby kloster för att 1383 förvärvas av Bo Jonsson Grip och ingå i dennes stora godskomplex. Selesjö fick säteriprivilegier 1678 men dessa drogs in vid reduktionen och gården blev 1691 s.k. berustat säteri.
Herrgårdsbyggnaden är en anspråkslös envånings timmerbyggnad med frontespis och brutet tak med valmade gavelspetsar. Fasaderna är klädda med gulmålad slätpanel och indelas av vitmålade pilastrar. På den gustavianska portalen anges byggnadsåret till 1782.
Flyglarna, av parstugestyp, har liksom huvudbyggnaden gustavianska portaler där respektive byggnadsår 1814 och 1817 är målade i svart. Den ena flygeln är timrad, den andra är uppförd av resvirke, en teknik som förekommer i norra Östergötland redan vid 1800-talets början. På tomten finns även ett timrat stall från 1700-talet och en saltbod. Parken är bevuxen med många olika slags lövträd och omgärdas av ett järnstaket.

Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2