Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Malmö kn, JÖRGEN KOCK 3 ROSENVINGESKA HUSET OCH BEIJERSKA HUSET

 Anlaggning - Historik

Historik
Rosenvingeska huset uppfördes troligen år 1534 av Anne Pedersdotter som var änka efter Mogens Jensen Rosenvinge, Christian den andres skrivare, adlad 1505 under namnet Rosenvinge. Det är ett av Malmös förnämsta och bäst bevarade medeltidshus. Rosenvingska huset är placerat med långsidan ut mot västergatan, till skillnad från 1500-tals hus i allmänhet som vanligen var placerade med gavelsidan mot gatan. Huset var från början inrett som två bostäder med spegelvända planlösningar inrymmande förstuga, stuga (sal), lillstuga och kammare i bottenvåningen samt överstuga och två kammare på andra våningen. Den västra hälften var avsedd för Anna Pedersdotter själv och den östra blev möjligen bostad för dottern Anna Mogensdotter. Rosenvingeska husets gatufasad är symmetriskt byggd av storstenstegel med kritstensdekorationer. Här syns de båda medeltida källaringångarna, numera igenmurade. Över den västra gatuingången sitter en inskriptionstavla, huggen i danienkalksten, som troligen sattes upp när huset byggdes. Gårdsfasadens ursprungliga fönsterplacering är återskapad och i muren syns spåren efter de medeltida privetutbyggnaderna. Under hela huset finns en källare utan valv. Källarens bjälklag har bomärken tillhörande de hantverkare som en gång byggde huset. Till Rosenvingehuset hör två flygelbyggnader i korsvirke, två våningar höga, uppförda 1561.

Beijerska huset upptar fastighetens norra del och avgränsar tomten mot Norra Vallgatan där den ingår i stadens gamla representativa och påkostade front. Det uppfördes år 1873 som ett trevånings bostadshus med butiker i bottenvåningen. Byggherre var dåvarande ägare till Rosenvingeska huset: grosshandlare Gustav Adolf Hedman. Ritningarna utfördes av domkyrkoarkitekten Helgo Zettervall 1872. Beijerska husets fasader är inspirerade av fransk slottsarkitektur från sen renässans. Gatufasaden är symmetriskt uppbyggd med rusticerade, vitputsade murar. Gårdsfasaden som från början var oputsad är idag putsad. Taket är skifferklätt. Beijerska huset är representativt för byggnadsskicket i Malmö vid slutet av 1800-talet. År 1919 kontoriserades hela huset och vindsvåningen inreddes.

Beslut – Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Malmöhus län, 1993-12-14, Dnr 221-12889/93