Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Malmö kn, CLAUS MORTENSEN 40 KOMPANIHUSET

 Anlaggning - Historik

Historik
Det danska kompanihuset byggdes troligtvis strax före år 1530. Huset uppfördes förmodligen inte som samlingslokal utan som s.k. "sögningegård"; en gård i adlig ägo där innehavaren bodde vid sina besök i staden. Någon gång under byggnadstiden ändrades emellertid förutsättningarna och samlingshusets krav på generösa ytor kom istället att styra utformningen. Vem som var byggherre är inte klarlagt, men det var utan tvivel en förmögen person med ett betydande kontaktnät; ett flertal tecken i Kompanihuset tyder på ett samband med Malmöhus slott (som anlades vid samma tid). Större, belagda förändringar av Kompanihuset har skett på 1630-talet. Sedan förmodligen tidigt 1700-tal har huset använts som lagerlokal. 1965 tog Malmö stad över byggnaden varpå den restaurerades 1966-1973. Efter noggranna undersökningar rekonstruerades bl.a. trapptornet (med porttornet på Malmöhus slott som förebild), priveterna, långmurarnas krön och gavelröstenas överpartier, gavlarnas blinderingar, takresningen och samtliga snickerier. Idag används källaren för förvaring av vin, de två ovanliggande våningarna utnyttjas som festsal respektive konferenslokal och vinden som fläktrum. Kompanihuset är uppfört av tegel i skalmursteknik och vilar på en grundsula av natursten. Vid rekonstruktionen av trapptornet fick denna del istället en betongförstärkt grundsula.

KÄLLA: Beslut – Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Skåne län, 1999-10-07, Dnr 221-18594-97