Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, VISBY RÅDHUSET 8 KV RÅDHUSET 8

 Anlaggning - Historik

Historik
KVARTERET RÅDHUSET - Kvarteret avgränsas idag i öster av S:t Hansgatan, i söder av Rådhustorget med tillhörande gränd, i väster av Mellangatan och i norr av Rewals gränd. Kvarteret sluttar mot havet i väster och nivåskillnaden i kvarteret är nästan 3,5 meter.
Kvarteret ligger i den medeltida stadens absoluta kärna och motsvarade under denna tid av fyra, eventuellt fem bebyggda kvarter, mellan vilka det löpte smala gränder. I slutet av 1600-talet motsvarades nuvarande kvarteret Rådhuset av tre mindre kvarter. Denna indelning verkar ha bibehållits fram till första hälften av 1800-talet. Vid mitten av 1800-talet hade kvarteret samma utbredning som idag.
Av den medeltida stenhusbebyggelsen återstår två hus med gatuvalv, på Rådhuset 7 respektive Rådhuset 6. I övrigt är åtskilliga medeltida stenhus kända, dels ingår delar av bevarat murverk i nu befintliga byggnader, dels finns grundmurar under mark.
Verksamheten i kvarteret domineras av Gotlands kommuns förvaltning, med centrum i stadens före detta rådhus från 1700-talet. Hela södra delen av kvarteret ingår i detta kommunalhuskomplex som under mitten av 1960-talet flyttade in i nyuppförda, redan befintliga byggnader. Bland de äldre byggnader som revs fanns stadens offentliga tvätthus, som var beläget här på grund av platsens naturliga källflöden. Den norra delen av kvarteret har under slutet av 1800-talet och större delen av 1900-talet varit förknippad med bageri- och konditoriverksamhet. Längs S:t Hansgatan låg Schultzes konditori med servering, från 1888, och vid Mellangatan låg ett bageri från 1924. Idag har denna verksamhet främst ersatts av bostäder.
Kvarteret har en bebyggelsekontinuitet från medeltiden och fram till 1970-talet, med byggnader som utgör goda representanter för tillkomsttiden.
RÅDHUSET 8 - Fastigheten Rådhuset 8 är belägen utmed S:t Hansgatan och ingick tidigare i Rådhuset 2. Byggnaden vid S:t Hansgatan utgör hela fastighetens yta. Tomten gränsar i norr till Rådhuset 1, i öster till S:t Hansgatan, i söder till kommunförvaltningens kringbyggda gård, med parkeringsplatser. I väster gränsar tomten till Rådhuset 2.
Av kartor från mitten och slutet av 1600-talet framgår att en av kvarterets fyra medeltida gränder gick rakt igenom den nu stående byggnaden. På Schilders karta från 1697 nämns ett stenhus på en tomt söder om gränden, samt ett trähus på en tomt norr om gränden. I husklassifikationen från 1785 framgår att nuvarande fastighet fortfarande motsvarade två tomter. I söder noterades ett stenhus i två våningar och ett stall, och i norr fanns ett trähus, en verkstad och ett stall. Den genomkorsade gränden kan man även se så sent som 1807 på J.W. Gerss karta. På Kollberg-FegrSus karta från mitten av 1800-talet är gränden igenlagd och de båda tomterna har slagits samman till en.
Fastighetens enda byggnad, en putsad tvåvåningsbyggnad, fick sin nuvarande utbredning och gestaltning i senempire kring 1882, då bageriverksamhet startades i huset. Den är dock uppförd i etapper från 1600-talet och framåt. Dess södra murverk är medeltida, med en invändig nisch bevarad. Den norra delen av huset har en stomme i trä. Bottenvåningen har inrymt butiker och under lång tid konditori Schultzes, med servering i norra rummet, vilket nu står tomt. Efter ägarbyte och avstyckning 1993 har byggnaden restaurerats och återfått en huvudsaklig karaktär av bostadshus.

KÄLLA: Visby innerstad - en bebyggelseinventering. Del 1. (2002). Huvudred. Hansson, Joakim. C O Ekblad & Co, Västervik. ISBN: 91-88036-48-0