Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Mora kn, UTMELAND 70:12 M.FL. VASAMONUMENTET I UTMELAND

 Anlaggning - Historik

Historik
Monumentbyggnaden uppfördes 1860 till 300-årsminnet av Gustav Vasas död för att hysa tre målningar av Edward Bergh, J F Höckert och Karl XV. Målningarna skildrar olika episoder ur Gustav Vasas äventyr i Dalarna. Monumentet är av sandsten och sockeln av granit.
Byggnaden står där Tomt Matts stuga låg från vilken endast källaren är bevarad. Sägnen som är förknippad med platsen beskrivs i inskriptionen över Höckerts tavla: "Som ett jagadt villebråd, på stigar och vägar, i skog och mark förföljd av Danskarnes vänner och tjenare, kom Gustaf dagarne före Julen 1520 till Mora, sökande skydd hos den redige Tomte-Mats-Larsson på Tomtgården, i Utmelands by. Danska spejare infunno sig snart för att gripa sitt rof, men Matte Larssons rådiga hustru, sysslande med julbrygden, anvisade främlingen att nedstiga i källaren och satte vörtkaret öfver golvluckan, sålunda bevarande fäderneslandets blifvande räddare från upptäckt af de i stugan inträdande, förgäfves rannsakande fienderna."
Monumentbyggnadens arkitekt är F W Scholander. Härbret har daterats till 1500-talets början och förflyttades till platsen på initiativ av Anders Zorn. Tillsyningsmannens bostad uppfördes 1909 efter ritningar av G Améen.

KÄLLOR: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X
Regeringsbeslut nr 1:9, 2005-02-24
Statens Fastighetsverk, www.sfv.se/