Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, VISBY PRESSEN 6 CLEMATISHUSET

 Anlaggning - Historik

Historik
KVARTERET PRESSEN - Kvarteret Pressen är rektangulärt till formen och placerat i den västra delen av Visby innerstad. Det gränsar till Strandgatan i väster, Mellangatan i öster, Kompanigränd i norr samt Danzigergränd i söder. Den sydvästra delen av kvarteret ligger intill Packhusplan. Under medeltiden utgjorde området för kvarteret en del av den tätast bebyggda stadskärnan och låg dessutom i nära anslutning till den medeltida hamnen. Före den nu rådande fastighetsindelningen tillhörde kvarteret Strandrotens andra kvarter med tomtnummer 1-4 och 34-36.
Kvarteret Pressen har bildats av ett flertal sammanslagna medeltida kvarter. Troligen har området genomskurits av sex gränder som löpt mellan Strandgatan och Mellangatan. De smala kvarteren var under medeltiden fullbebyggda med höga huskroppar som mestadels vände gavlarna mot Strandgatan eller Mellangatan. Idag finns några av husen väl bevarade, om än ombyggda i senare tid. Medeltida källare och grundmurar förekommer också i stor utsträckning. Vid 1600-talets mitt motsvarades Pressen av fyra kvarter. De tre gränderna som då delade kvarteret löpte dels mellan nuvarande Pressen 5 och 6, dels mitt över gårdsplanen på Pressen 3, samt mellan nuvarande Pressen 1 och 7. Gränden mellan Pressen 5 och 6 lades inte igen förrän omkring 1800.
Kvarteret är idag indelat i sju fastigheter. På Pressen 6 finns det så kallade "Clematishuset" från 1200-talet, som delvis restaurerats till sitt forna utseende. Under 1700- och 1800-talens kraftiga utveckling byggdes åtskilliga äldre hus om i Visby. Befintliga hus moderniserades eller infogades i de nya byggnaderna, och karaktäriseras ännu idag av denna tids förändringar. Denna utveckling präglar starkt Kvarteret Pressen, som har ett flertal väl bevarade större stenbyggnader och gårdsmiljöer från just 1700- och 1800-talen, då kvarteret främst hade en befolkning bestående av borgare och handelsmän. Numera är flera av fastigheterna ombyggda interiört till flerbostadshus.
PRESSEN 6, CLEMATISHUSET - Fastigheten Pressen 6 är placerad i kvarterets mellersta del, mot väster gränsande till Strandgatan. Ursprungligen var detta en köpmansgård, medan den numera används för restaurang- och krogverksamhet samt kontor. Ett välbevarat medeltida stenhus kvarstår i två plan på fastigheten. Enligt 1697 års karta motsvarade fastigheten en del av tomt nummer 190, som var bebyggd med ett stenhus, en lada och ett stall. Vid 1785 års husklassifikation fanns det på fastigheten ett stenhus, vilket motsvarar dagens byggnad.
Pressen 6 fick den utsträckning som den har idag år 1926 då Gotlands fornvänner förvärvade fastigheten. Den hade från 1600-talet och under århundradena framåt tidvis haft samma ägare som Pressen 7. Från att under 1600-talet ha disponerats delvis som bostad, har fastigheten fungerat som komplement till ägarnas övriga byggnader och verksamheter på grannfastigheten.
Fastighetens nuvarande byggnad är placerad något indragen på tomten med gaveln vänd mot Strandgatan. Den uppfördes som ett packhus troligen under 1200-talet och hade ursprungligen flera våningsplan ovan de nuvarande två. I byggnaden har under 1700- och 1800-talet funnits bland annat tobaks- och sockerfabrik, samt diverse magasin. Vid 1900-talets början var tomten avgränsad mot Strandgatan av en hög stenmur, så att byggnaden visuellt och funktionellt utgjorde en gårdsbyggnad till grannfastigheten i norr. Då föreningen Gotlands Fornvänner övertog fastigheten 1926 var den västra fasaden helt övervuxen med en klematis, som gav byggnaden det populärnamn den har idag. 1963 iordningställdes fastigheten för offentlig, museianknuten verksamhet. Den höga stenmuren ut mot Strandgatan är borttagen och ersatt med en låg kalkstensmur. Gårdsrummet är belagt med kalkstensflis och saknar planteringar.

KÄLLA: Visby innerstad - en bebyggelseinventering. Del 1. (2002). Huvudred. Hansson, Joakim. C O Ekblad & Co, Västervik. ISBN: 91-88036-48-0