Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, VISBY KÄLLAREN 4 KV KÄLLAREN 4

 Anlaggning - Historik

Historik
KVARTERET KÄLLAREN - Kvarteret Källaren är beläget med S:t Hansgatan i öster, Mellangatan i väster, Lybska gränd i norr och Rewals gränd i söder. Kvarteret ligger centralt i västra delen av stadskärnan. S:t Hansgatan och Mellangatan var under medeltiden två betydelsefulla gator i stadens centrum. De två mindre gränderna har även de sannolikt en medeltida sträckning.
På en karta från mitten av 1600-talet syns att kvarteret var delat av en gränd i öst-västlig riktning. Denna gränd lades troligen igen vid mitten av 1700-talet. Vid mitten av 1800-talet hade gränden övergått till att bli en egen tomt och på kartan från 1883 har gränden blivit en del av Strandroten I:13. Tomtindelningen har ända sedan slutet av 1600-talet sett ut ungefär som den gör idag.
Medeltida murverk finns registrerat i kvarteret. Stenhuset på Källaren 2 består troligen av tre sammanbyggda medeltida hus i flera våningar, och bostadshuset på Källaren 3 står på en medeltida källarmur. Vid slutet av 1700-talet var kvarterets samtliga tre fastigheter bebyggda; i 1785 års husklassifikation noteras åtminstone två trähus och ett stenhus, samt komplementbyggnader såsom en smedja, två stall och uthus. Stenhuset som nämns är den byggnad som troligen innehåller medeltida murverk från tre hus, sannolikt sammanbyggda under 1700-talet. En stor del av den övriga bebyggelsen finns bevarad idag: de båda trähusen samt ett stall byggt i trä - om än i ombyggd form. Vid 1883 hade kvarteret liknande bebyggelseutbredning som idag. I början av 1900-talet revs en del uthusbebyggelse på Källaren 2 och kring 1910 uppfördes nya hus och de äldre byggdes till. Sedan dess har inte några större förändringar skett i kvarteret.
I byggnaderna mot Mellangatan och S:t Hansgatan har det åtminstone under 1900-talet funnits butiksverksamhet i bottenplan. Under slutet av 1900-talet har det även drivits restaurang- och barverksamhet. Ett postkontor fanns på Källaren 3 vid mitten av 1800-talet.
Ut mot de två huvudgatorna präglas kvarteret av det tidiga 1900-talets kombinerade butiks- och bostadshus i två våningar. Bebyggelsen vid gränderna är mindre i skala och präglas av 1700-talets väl bevarade träbebyggelse.
KÄLLAREN 4 - Källaren 4 är en liten bostadsfastighet belägen i kvarterets sydvästra hörn och angränsar i väst till Mellangatan och i söder till Rewals gränd. På fastigheten finns ett litet skiftesverkshus med samma utbredning som tomten. Fastigheten avstyckades mellan 1847 och 1860 från S:t Hansroten I:12, det vill säga nuvarande Källaren 3. Att byggnaden har exakt fastighetens yta visar på att den kan ha varit byggd tidigare, sannolikt vid början av 1800-talet. Byggnaden är uppförd i en utschaktning av stamfastighetens högre belägna marknivå norr om.
Det panelade huset är en särling i sin närmaste omgivning med stort miljöskapande värde i gatumiljön. Det står som en ensam representant för en småskaligare bebyggelse i det område där tomterna varit bebyggda med höga hus sedan medeltiden.

KÄLLA: Visby innerstad - en bebyggelseinventering. Del 1. (2002). Huvudred. Hansson, Joakim. C O Ekblad & Co, Västervik. ISBN: 91-88036-48-0