Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Karlskrona kn, STORA VÖRTA 1:68 STORA WÖRTA GÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Gårdsanläggningen som har karaktären av en mindre herrgårdsanläggning består av huvudbyggnad, flygelbyggnad samt ett f.d. spannmålsmagasin. Övriga ekonomibyggnader ligger på en annan fastighet med annan ägare och berörs ej av byggnadsminnesförklaringen.
Huvudbyggnaden torde vara uppförd under 1700-talets första hälft som ett envåningshus som under sent 1700-tal och tidigt 1800-tal på- och tillbyggts. Idag är byggnaden en tvåvåningsbyggnad som är tillbyggd med en vinkelbyggnad i samma höjd, enligt kartor troligen tillkommen mellan 1790-1815. Den ursprungliga huskroppen har en planlösning som en parstuga med sidokammare. Huset är knuttimrat och locklistpanelat. Sadeltaket är tegeltäckt. Flera av fönstren har näbbeslag av 1700-talstyp.
Interiört finns, framförallt på bottenvåningen, äldre snickerier såsom dörrar, dörrfoder m.m. i behåll. I flera av rummen finns väggmålningar av karolinsk typ, målade direkt på timmerväggarna. Det är dock endast i ett av rummen på bottenvåningen som dessa framtagits och renoverats.
Flygelbyggnaden är en mindre byggnad, bestående av endast ett rum med källare under. Den är möjligen en rest av en större byggnad. På timmerväggarna finns, på platsen för en nu borttagen kakelugn, årtalet 1727 målat. Interiört finns en mängd ålderdomliga detaljer i behåll, t.ex. dragluckor för fönstren m.fl. snickerier. Huset är timrat och locklistpanelat.
Magasinet, uppfört under 1800-talets första hälft, är en rödfärgad, knuttimrad byggnad med tegeltäckt sadeltak.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Blekinge län, 1995-03-09, Dnr 221-11115-94