Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Munkfors kn, GEIJERSGÅRDEN 2:1 GEIJERSGÅRDEN, RANSÄTER

 Anlaggning - Historik

Historik
Anläggningen (Geijersgården i Ransäter) består av huvudbyggnad och två flyglar, alla timrade i en våning och med tegeltäckta sadeltak. Gården uppfördes som bruksherrgård, troligen redan vid mitten av 1600-talet. Huvudbyggnaden, ursprungligen av parstugetyp, tillbyggdes med två vinkelbyggnader åt baksidan vid 1700-talets mitt. Dess nuvarande utseende härrör från en ombyggnad på 1820-talet. Då försågs bl.a. fasaden mot väster med vitmålad panel, under det att baksidan förblev rödfärgad.
Av de båda flyglarna är den södra från äldre tid, medan den norra år 1930 ersatte den ursprungliga på samma plats. Av äldre uthus har bevarats bl.a. drängstuga, visthusbod och källarstuga. Erik Gustaf Geijer, vars fader var delägare i bruket, föddes på gården 1763 och tillbringade här sin uppväxttid. 1817 övertogs gården av fadern till skalden F A Dahlgren, "Fredrek på Rannsätt".
Det på 1860-tal bildade Ransäters bruksbolag ägde gården till 1900, men år 1908 kom denna åter i släkten Geijers ägo. På 1910-talet företogs en omfattande restaurering av huvudbyggnaden under ledning av arkitekten Oswald Almqvist, varvid det svårt rötskadade huset monterades ned och omsorgsfullt återuppbyggdes.
Huvudbyggnaden visas nu som museum över Erik Gustaf Geijer, F A Dahlgren och målaren Uno Troili, vilka samtliga haft gården som sitt hem.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3