Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Växjö kn, VÄXJÖ 11:40 GAMLA OCH STORA HOSPITALSBYGGNADEN (KY18 O M1)

 Anlaggning - Historik

Historik
Redan under 1300-talet omtalas ett helgeandshus i Växjö. Detta omvandlades på 1500-talet till sjukhus -Växjö hospital - och flyttades 1745 till sin nuvarande plats på en udde i sjön Trummen. Begreppet hospital blev så småningom liktydigt med sinnesjukhus, och ett riksdagsbeslut 1823 resulterade i att sinnesjukvården koncentrerades till ett antal centralhospital, däribland Växjö.
År 1826 blev en ny sjukhusbyggnad - nuvarande Gamla hospitalsbyggnaden - färdig. Den uppfördes av timmer i en våning under numera plåttäckt sadeltak och innehöll, förutom två stora förstugor, två salar i mitten med sex väggfasta sängar vardera samt vid gavlarna a16 enkelrum. År 1857 upphörde byggnadens sjukhusfunktion. Nu inreddes här bostad för sysslomannen - senare överläkarbostad - och 1861 inrättades en hospitalskyrka i byggnadens södra del; dess ursprungliga inredning med bland annat orgel av Johannes Magnusson är ännu bevarad. Antagligen tillkom den nu gulfärgade reveteringen vid denna tid. Numera är ett sjukhusmuseum inrett i byggnaden.
En ny sjukhusbyggnad, ritad av arkitekten Theodor Anckarswärd och planerad efter då helt nya vårdprinciper, uppfördes 1852-57. Byggnaden är uppförd av tegel., putsad och gulfärgad, och består av en mitt- och två flygelpaviljonger av tre våningars höjd, förbundna av två tvåvåningslängor. Hela byggnaden har underliggande källarvåning. Taken är plåttäckta. Byggnaden används fortfarande som sjukhus.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2