Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Vaxholm kn, RINDÖ 3:311 OSCAR-FREDRIKSBORGS FÄSTNING

 Anlaggning - Historik

Historik
Oscar-Fredriksborgs fästning har utgjort en del av det fasta försvaret av rikets huvudstad. Den ingår i en serie av äldre befästningar, som kan sägas börja med uppförandet av Fredriksborgs tornbefästning 1726-33 och vars uppgift var att vid den smala passagen vid Oxdjupet hindra ett fiendeanfall mot Stockholm. Oscar-Fredriksborgs fästning representerar, på samma sätt som Vaxholms kastell, ett fortifikatoriskt tänkande grundat på fasta batterier skyddade i fort. I allt väsentligt är fästningens byggnadsverk och fasta konstruktioner bevarade.

Fästningen har ett betydande dokumentvärde. Dess olika delar illustrerar försvarstekniska anläggningar och konstruktioner. Som exempel kan nämnas kaponjärer och gravar, flank- och frontbatterier samt escarpmurar. Pjäsplatser, skyttevärn, durkar, observationsplatser liksom kasern och gallerier åskådliggör olika funktioner i det komplicerade system som en fästning utgör. Delarna är tillgängliga och har därigenom även ett betydande pedagogiskt värde.

De upplevelsevärden som kan knytas till fästningen är också av största betydelse. Den symboliserar svensk försvarsvilja på samma sätt som exempelvis Dalarö skans eller Drottningskär. Upplevelsevärdet förstärks påtagligt genom dess läge med 1700-talets tornfästning Fredriksborg på andra sidan av Oxdjupet. Passagen med fartyg i sundet mellan dessa två fortifikationer ger en unik och stark upplevelse.

Oscar-Fredriksborgs fästning är ett representativ exempel på svenskt fortifikationsväsen från senare delen av 1800-talet. Anläggningen i sin helhet är sällsynt väl bevarad i avseende på byggnadsverk och konstruktioner från tiden för uppförandet. Fästningen inleder ett nytt skede inom befästningskonsten. Förutom sprängningen in i berget är betong som byggmaterial och pansar som fasadskydd nyheter inom fortifikationen. Fästningens låga profil, med endast det allra nödvändigaste exponerat utåt, visar på kommande utveckling inom fästningsbyggandet.

HISTORIK OCH BESKRIVNING - Oxdjupet har allt sedan 1500-talet varit en problematisk punkt i Stockholms sjöförsvar. Sundet har genom århundradena varit föremål för utredningar och åtgärder. Utfyllnader och spärrar har följts av muddringsarbeten och system med bommar för att hindra oönskade passager. På båda sidor av sundet har försvarsverk uppförts för att genom beskjutning avslå fiendeanfall. Under senare delen av 1800-talet återupptog de militära strategerna tankarna på ett kustförsvar. Oscar-Fredriksborgs fästning byggdes 1876-77 för att stärka det fasta försvaret vid Oxdjupet som då öppnats som segelled. Fästningen ingick i det fasta försvaret fram till slutet av 1930-talet. Den förvaltas sedan 1994 av Statens Fastighetsverk.

Fästningen är anlagd på Rindösidan i en delvis naturlig sluttning ner mot Oxdjupet. Den består av ett övre och ett nedre verk förbundna med en i berget utsprängd förbindelsetunnel.

Nedre verkets yttre fasader domineras av två kraftiga, bepansrade batterier, förbundna med en s k orillon och flankerade av escarpmurar. Runt borggården uppfördes kommendantbostad, galleri och kasern i kasematt. Escarpmurarna är uppförda av granit och sandsten, batterierna och orillonen är delvis stålpansrade. Fasaderna mot gården delvis byggda i tegel med fönster och dörrar av trä. Verkets tak består av en jordmantel med grästorv.

Övre verket domineras av de tre stora pjäsplatser i fast batteri, en nordlig och en sydlig kaponjär, den senare flankerar den södra entrén till borggården. Även detta verk är uppfört i granit, sandsten och tegel.

KÄLLA: Förslag till skyddsföreskrifter, Riksantikvarieämbetet, 2005